Начало

Предстоящо

Няма събития

В Официалния вестник на ЕС от 2 юни е публикувана покана за изразяване на интерес във връзка с подбор на външни членове на Комитета за контрол на одитите (ККО).

ККО подпомага колегиума на членовете на Европейската комисия в изпълнението на нейните задължения съгласно Договорите и други нормативни актове. Комитетът гарантира независимостта на Службата за вътрешен одит (СВО), извършва мониторинг на качеството на работата на вътрешния одит и гарантира, че препоръките от одита, включително по отношение на консолидираните отчети на ЕС, се вземат надлежно предвид от отделите на Комисията и че по тях се предприемат съответни последващи действия. ККО е подчинен на колегиума на членовете на Комисията. Комитетът допринася за надзора на колегиума върху управлението, управлението на риска и практиките на вътрешен контрол на Европейската комисия. ККО е надзорен орган и няма управленски правомощия.

ККО има за цел да състави списък на издържалите конкурса кандидати, за да отговори на текущата си потребност да поднови своите външни членове. Външните членове посвещават приблизително 30 до 50 пълни работни дни годишно на съответните свои отговорности, включително приблизително 15 заседания годишно, които се провеждат в Брюксел.

Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за подаване на заявленията за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии:

  • Гражданство: да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • Университетска степен или диплома: да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години, или
    • образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на висшето образование е най-малко три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
  • Подходящ професионален опит: да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит, натрупан след придобиването на горепосочената квалификация, от които поне 5 години в области, свързани с одит, вътрешен контрол и/или управление на риска;
  • Езици: да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво поне още един от тези езици;
  • Независимост и конфликт на интереси: той е независим при изпълнението на своите задължения. Не се допуска конфликт на интереси между задълженията му като външен член и всякакви други служебни задължения. Това означава по-специално, че успешните кандидати не могат да бъдат национални държавни служители или служители на ЕС, както и не могат да бъдат наети от организация, която получава финансиране от ЕС.

Кандидатурите следва да се подават в електронен формат до Европейската комисия на следния адрес: 

За да бъде валидна кандидатурата Ви, трябва да изпратите автобиографията си във формат WORD или PDF, както и мотивационно писмо на английски, френски или немски език.

Крайният срок за кандидатстване е 14 юли 2020 г., 12:00 ч. на обяд брюкселско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес във връзка с подбор на външни членове на Комитета за контрол на одитите (ККО) (949.45 KB, PDF)

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg