Вашият въпрос за ЕС:: Завърших курс по екология от програма "развитие" 2007-2013 г. Мога ли да кандидадствам за длъжността трудов медиатор по същата програма "развитие" договор BG051PO001-6.1.05 Благодаря за Вашия въпрос.
Моля обърнете се към Министерство на труда и социалната политика в качеството му на Договарящ орган по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Въпросът Ви е изцяло в тяхната компетентност и биха Ви били по-полезни от нас, тъй като ние сме Европейски информационен център и комуникираме политиките на Европейския съюз, докато Оперативните програми са в ресора на различните министерства.
Техните контакти са на адрес: http://ophrd.government.bg/view_doc.php/CONTACTS