Вашият въпрос за ЕС:: Здравейте! Бих искала да ви попитам отностно: ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013 ЗА 2010 Г.Здрвейте,
Приложено Ви изпращаме индикативната работна програма по ОПРР за 2010 г., като също я публикуваме и на сайта си. Повече информация по ОПРР можете да намерите на следния сайт: http://www.bgregio.eu/