На 10.01.2011 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, обявяват процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове". Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура чрез предоставянето на инвестиционна подкрепа за създаването на нови и укрепането на вече съществуващи технологични центрове в България, които да подпомoгнат достъпа на предприятията до ново знание и технилогии, и да стимулират комерсиализирането на резултатите от научните изследвания.Процедурата е пряко насочена към предоставянето на подкрепа за извършванена необходимите предварителни (предпроектни) проучвания, изработването на задания за проектиранеи необходимата техническа документация във връзка с изграждането на технологични центрове, както и осигуряване на необходимото специализирано оборудване за обезпечаване на дейността им. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 39 116 600 лв. Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg. Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звенона Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 - Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново. Крайни срокове за набиране на проектни предложения (Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения) по процедурата през 2011 г.: - Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения (Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения) - 14 март 2011 г. - Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения (Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения) - 16 май 2011 г. - Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения (Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения) - 18 юли 2011 г. - Сесия 4 с краен срок за набиране на проектни предложения (Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения) - 19 септември 2011 г. - Сесия 5 с краен срок за набиране на проектни предложения (Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения)  - 21 ноември 2011 г.
виж цялата статия