На 20 януари 2011 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в качеството й на Междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., стартира подписването на договорите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия". ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО
виж цялата статия