Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в качеството й на Междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма информират, че до 18 март 2011 г. ще бъдат сключени 20 (двадесет) броя договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия". Финансовите средства по процедурата са в размер на 58 674 900.00 лева  (30 000 000.00 евро). Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 56 725 482.70 лева (29 003 278.76 евро).  
виж цялата статия