Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 планира обявяването на открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията". На основание чл. 14, ал. 5 от ПМС №121/31.05.2007 г. (обн. ДВ бр. 45 от 8 юни 2007 г.,  посл. изм. бр. 95 от  3  декември  2010 г.) Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" публикува проект на Насоки за кандидатстване по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията". Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.30 ч. на 14.04.2011 г. (включително) на следната електронна поща: . След посочения по-горе срок предложения и коментари няма да бъдат приемани.
виж цялата статия