На 31.03.2011г. е публикуван ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-5.1.02 "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ", Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», на основание чл.14, ал.5 от ПМС 121/31.05.2007 г. (посл.изм. ДВ бр.95 от 03.12.2010 г.). С цел постигане на диалог и сътрудничество, коментари по проекта на Насоките за кандидатстване могат да се отправят в срок до 17.30 ч. на 11.04.2011г. (включително) на електронна поща: . След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и коментари няма да бъдат приемани! Проектът на Насоките за кандидатстване е публикуван на интернет адрес: http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1§id=19&s1=41&s2=117&s3=740&ss=852&selid=852
виж цялата статия