На 20.04.2011 г. е публикуван ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-2.1.16 „Квалификационни услуги и обучения на заети лица - фаза 3", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", на основание чл. 14, ал. 5 от ПМС 121/31.05.2007 г. (посл.изм. ДВ бр.95 от 03.12.2010 г.). С цел постигане на диалог и сътрудничество, коментари по проекта на Насоките за кандидатстване могат да се отправят в срок до 17.30 ч. на 11.05.2011 г. (включително) на електронна поща: След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и коментари няма да бъдат приемани! Проектът на Насоките за кандидатстване е публикуван на интернет адрес: (http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/PNasoki/Nasoki_Komponent1_2116.pdf); (http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/PNasoki/Nasoki_Komponent2_2116.pdf); (http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/PNasoki/Nasoki_Komponent3_2116.pdf).
виж цялата статия