АЗ мога е схема в рамките на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси (ОПРЧР). Схемата е отворена за кандидатстване за наети по трудово правоотношение и самонаети лица. Вместо да разработват проектни предложения за съфинансиране на обучения по ОПРЧР, фирмите могат директно да получат подкрепа за обучения на своите служители под формата на ваучери.
read full article