Утре Европейската комисия и испанското председателство на ЕС ще обявят началото на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.). С кампанията под надслов „Да спрем бедността сега!" ЕС цели да постави борбата с бедността, която пряко засяга един от всеки шест европейци, в центъра на вниманието през 2010 г. на цялата територия на съюза. Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Дурау Барозу и испанският министър-председател Хосе Луис Родригес Сапатеро ще обявят годината за открита по време на официална церемония утре в Мадрид.

bench„Борбата с бедността и социалното изключване е неразделна част от преодоляването на кризата. Твърде често икономически уязвимите слоеве от населението са и най-потърпевши от рецесията. Поради това Европейска година 2010 трябва да послужи като катализатор за повишаване на осведомеността и за набиране на инерция в посока на едно в по-голяма степен приобщаващо общество - цел, заложена и в предложената стратегия на ЕС за 2020 г.", заяви председателят на Комисията Жозе Мануел Дурау Барозу.

Владимир Шпидла, комисар по трудовата заетост, социалната политика и равните възможности, добави: „Един от всеки шест души в Европа ежедневно се бори за икономическото си оцеляване, но бедността може да засегне и всеки един от нас, както и обществото като цяло. При все че по-голямата част от средствата за борба с бедността са част от националната сфера, три четвърти от европейските граждани очакват и ЕС да спомогне за това. Европейската година поставя този проблем като приоритетен в програмата, така че Европа като цяло да може да обедини силите си за борба с бедността и социалното изключване."

Близо 80 милиона европейци, или 17 % от гражданите в целия ЕС, понастоящем живеят под прага на бедността. Според скорошно проучване на Евробарометър относно нагласите по отношение на бедността, този обезпокоителен факт предизвика силен отзвук от страна на общественото мнение (вж. също IP/09/1585). По-голямата част (73 %) от европейските граждани смятат, че бедността е широко разпространен проблем в страната, в която живеят, а 89 % искат правителството им да вземе спешни мерки за неговото разрешаване. Въпреки че повечето граждани смятат, че отговорността за справянето с посочените проблеми лежи най-вече върху правителството на страната им, 74 % от запитаните очакват дейно участие и от страна на ЕС.

С провеждането на Европейската година 2010 се цели повишаване на осведомеността относно причините и последиците от бедността в Европа, както сред основните участници като правителствата и социалните партньори, така и сред широката общественост. Сред целите са също и мобилизирането на различните партньори в борбата с бедността, насърчаването на социалната интеграция и социалното приобщаване и на ясната ангажираност за изготвянето на политики на равнище ЕС и на национално равнище за борба с бедността и социалното изключване.

basketДейностите в рамките на инициативата ще бъдат до голяма степен децентрализирани, като всяка от 29-те държави участнички съставя национална програма (27-те държави от ЕС плюс Норвегия и Исландия). Кампаниите за повишаване на осведомеността на европейско и национално равнище, както и стотици национални проекти, свързани с различни национални приоритети, ще бъдат финансирани от бюджет в размер на 17 милиона евро.

Комуникационната кампания във връзка с Европейската година ще включва журналистически конкурс, инициатива в областта на изкуствата и две тематични седмици през май и октомври, през които ще се организират различни събития на национално равнище в държавите от ЕС. Годината ще приключи със заключителна конференция на 17 декември в Брюксел под патронажа на белгийското председателство на ЕС.

Уебсайтът на кампанията (http://www.2010againstpoverty.eu) съдържа договорената от партньорите платформа за насърчаване на сътрудничеството в мрежа и съвместните инициативи между ключовите актьори, като например организациите на гражданското общество, местните и регионални власти. Уебсайтът също така ще отразява събитията, провеждани във всяка една от държавите участнички.

Вж. също MEMO/10/XX.

 

Допълнителна информация

Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.).

http://www.2010againstpoverty.eu

Проучване на Евробарометър относно нагласите по отношение на бедността и социалното изключване (пълен текст на доклада, обобщен доклад и данни по държави)

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_fact_bg_bg.pdf