Конкурсите на общо основание, организирани от EPSO, са процедури за подбор с цел съставяне на списъци на издържалите конкурс кандидати, от които европейските институции могат да набират висококвалифициран персонал, отговарящ на техните потребности.

Тези процедури позволяват да се гарантира равнопоставеност на кандидатите, които желаят да работят в европейската администрация.

В рамките на един конкурс конкурсната комисия прави сравнителна оценка на представянето на кандидатите, за да оцени способността на всеки кандидат да изпълнява описаните в обявлението функции. Следователно целта е не само да се оцени нивото на знания, но и да се даде възможност да се определят най-квалифицираните кандидати. Повече за Общите разпоредби, приложими към конкурсите на общо основание, организирани от EPSO - на български език.