esf_flagАгенцията за социално подпомагане обявява процедура за подбор на местни координатори за изпълнение на проекта „Детство за всички”.

Проектът „Детство за всички" има за цел да се планират и приложат конкретни и ефективни мерки за реална деинституционализация на децата с увреждания, настанени в специализирани институции за деца. Той се изпълнява се като част от Операция „Да не изоставяме нито едно дете", компонент 1 „Планиране на мерки за деинституционализация", финансиран от ОП "РЧР", Приоритетна ос №5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", област на интервенция 5.2. „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици".

Основните функции на местните координатори са:

 • Изпълнява всички преки дейности с целевите групи по проект „Детство за всички" на територията на съответната специализирана институция (СИ) до нейното закриване:
  • участва при прегледа и анализа на индивидуалните оценки на децата и младежите с увреждания, настанени в СИ в региона;
  • проследява актуализирането на плановете за действие и плановете за грижа на всяко дете и младеж от СИ и последващото им изпълнение до преместване на децата и младежите в нови услуги в общността и закриване на СИ;
  • организира провеждането на регулярни събития „Отворени врати" в рамките на СИ за родителите на децата .
 • Участва в обучения за повишаване на знанията и уменията за изпълнение на задълженията.
 • Подпомага координацията между институциите и организациите, които участват в проекта и/ или са заинтересовани страни, на регионално и местно ниво.
 • Подпомага дейността на Националното звено за деинституционализация при разработването на карта на услугите на национално ниво и изготвянето на комплексен анализ с препоръки за закриване на конкретни специализирани институции за деца.
 • Участва в регионалните екипи по денституционализация, като:
  • подпомага процеса на разработване на областните стратегии и общинските планове за развитие в частта, която се отнася за услуги за деца и младежи с увреждане;
  • подпомага методически общинските власти при създаването и развитието на новите социални услуги, в съответствие със специфичната местна ситуация;
  • подпомага интеграцията на децата и младежите с увреждания в новата среда и достъпа им до необходимите здравни и образователни услуги.

Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са :

Минимални изисквания за заемане на длъжността :

 • висше образование - завършена образователна степен бакалавър;
 • професионален опит: в последните 5 години да са работили минимум 2 години в сферата на предоставяне на социални услуги за деца и семейства в общността, услуги за деца с увреждане и други дейности, свързани със закрила на децата, доказан с документи за трудов, служебен и/ или осигурителен стаж;

Специфични изисквания:

 • отлично познаване на нормативната уредба в областта на закрилата на детето и дейността на Държавната агенция за закрила на детето;
 • да познава работата с деца в специализирани институции;
 • да познава услугите за деца с увреждания и техните семейства и по-конкретно услугите в общността;
 • да познава отлично развитието на социалните услуги за деца и семейства в съответния регион;
 • да има опит в работата с институциите на местно и регионално ниво;
 • характерът на извършваните дейности предполага кандидатите да имат възможност за мобилност в много висока степен;
 • много добри компютърни умения, работа с WORD, EXCEL, INTERNET;
 • много добри комуникативни и организационни умения;
 • нагласи за работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал.1, т.2 от Кодекса на труда за период от 30 месеца.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява от средства от  ОП „Развитие на човешките ресурси".

Минималната основна месечна работна заплата е в размер на 400 лв.

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване в ДАЗД/ на следния адрес:

гр. София 1051,
ул."Триадица"2,
ДАЗД,
Екип за организация и управление на проекта „Детство за всички"

в 30 дневен срок от датата на публикуване на обявлението на електронната страница на ДАЗД- www.sacp.government.bg. - до 08.07.2010г.

Цялата информация за процедурата може да видите на страницата на Агенцията за социално подпомагане.

(Портал Европа)