Новини

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

 

single_marketЕдинният пазар е важен двигател за икономически растеж. За да се постигне обаче това и да се създадат повече работни места, е важно действащите правила да се спазват. Затова днес Европейската комисия одобри план за действие, с помощта на който правилата на единния пазар да дадат по-добри резултати в реални условия.

Комисията предлага мерки за подобряване на работата на сектора на услугите, тъй като на него са падат 45 % от БВП на ЕС и той трябва да играе важна роля за стимулиране на икономическия растеж. Въз основа на оценката на напредъка, постигнат от държавите членки в прилагането на Директивата за услугите, беше извършен икономически анализ, който показа, че прилагането ѝ ще доведе до нарастване на БВП на ЕС с още 0,8 % през следващите 5 ― 10 години. Този процент може да достигне 2,6 %, ако държавите членки проявят повече желание да отворят достъпа до включените в директивата услуги. Освен това по-доброто транспониране и прилагане на законодателството на ЕС могат да стимулират растежа, като намалят с една трета административната тежест за фирмите, което ще доведе до икономии от близо 40 млрд. евро.

Мишел Барние, комисар на ЕС за вътрешния пазар и услугите, заяви: „Малките и средните предприятия споделят, че все още съществуват пречки пред работата им в европейския единен пазар. Комисията и държавите членки трябва да работят заедно, за да подобрят начина, по който се прилагат и спазват правилата на единния пазар. Икономическият растеж е най-важната точка в дневния ред и трябва да използваме всяка възможност да го стимулираме.” Той добави: „Моя основна задача е да гарантирам, че правилата от Директивата за услугите са прилагат изцяло във всички сектори, обхванати от директивата.”


Съдържание на съобщението „По-добро управление за единния пазар”

Комисията предлага усилията да се насочат към секторите с най-голям потенциал за растеж. Набелязаните за 2012―2013 сектори са услуги и мрежови индустрии. В тази връзка Комисията призовава държавите членки да не допускат късно и неправилно транспониране на директивите. Комисията ще осигури активна помощ за транспонирането, за да разреши евентуални проблеми при самото им възникване. Процедурите за нарушения следва да отнемат средно най-много 18 месеца (сега 25,5 месеца), като държавите членки следва да изпълняват решенията на Съда в рамките на 12 месеца.

За да се подобри работата на единия пазар, Комисията предлага да се използват по-активно информационните технологии, с които да се дадат повече възможности на гражданите и фирмите. Тя призовава държавите членки да осигурят по-добро разрешаване на проблемите и да създадат центрове на единния пазар, които да наблюдават как се прилагат правилата на единния пазар.

Съобщение относно прилагането на Директивата за услугите ―партньорство за нов растеж в сектора на услугите

От съобщението „Партньорство за нов растеж на услугите 2012―2015 г.” става ясно, че прилагането на Директивата за услугите трябва да се подобри, за да се насърчи растежът. За да се постигне прогнозираният растеж, Комисията призовава държавите членки да премахнат дискриминационните разпоредби, които все още съществуват в някои  страни от ЕС, като правила, които налагат неравнопоставено третиране в зависимост от националността или местожителството и задължават доставчиците на услуги да преценяват икономическата необходимост от съответната услуга. При неспазване на Директивата за услугите Комисията ще пристъпва към процедури за нарушение. Освен това тя планира да работи съвместно с държавите членки, за да бъдат извлечени максимални ползи от директивата, например чрез провеждането на сериозни структурни реформи в областите, в които държавите членки възнамеряваха да запазят статуквото. Изключително внимание следва да се отдели на бизнес услугите, строителството, туризма и търговията на дребно (почти 30 % от БВП).

Съобщението е придружено от три документа на службите на Комисията.

·         Доклад за прилагането на Директивата за услугите, в който се разглежда изпълнението на основните разпоредби на директивата, съществуващите проблеми, както и работата на „единните гишета за комплексно обслужване”; отделен раздел е посветен на индивидуални оценки за всяка държава членка. Докладът е придружен от икономическа оценка, която е основана на данни за всяка държава членка и анализира въздействието и потенциала за растеж вследствие на Директивата за услугите.

·         Резултатите от проверката, които показват как фирмите ежедневно прилагат различните правила на ЕС. Тя установи редица пречки пред фирмите, които желаят да разширят дейността си в други страни на ЕС ― като несъответствие в признаването на професионалните квалификации и трудности в признаването на дипломите, издадени от други държави членки; ограничения в избора на корпоративната структура при упражняването на някои свободни професии; пречки при закупуването на застраховка при предоставянето на трансгранични услуги или предизвикателства от различен характер, свързани със защитата на потребителите в цяла Европа. Комисията работи за отстраняването на тези препятствия.


·         Работен документ на Комисията с цел да се изработят насоки за прилагането на член 20, параграф 2, като се спазва принципът за равнопоставеност на получателите на услуги, независимо от тяхната националност и местожителство. В документа се разглеждат причините за поведението на фирмите и се отправя призив към фирмите да прекратят дискриминиращите практики.

Контекст

Директивата за услугите беше приета през декември 2006 г. и обхваща услуги, които създават над 45 % от БВП на ЕС. Тя представлява решаваща стъпка към премахване на пречките при търговията с услуги, като по този начин се улеснява установяването на фирми в други страни и трансграничното предлагане на услуги. Тя задължи държавите членки да опростят административните процедури за фирмите и да премахнат изискванията, които накърняват откритата конкуренция в единния пазар. Държавите членки трябваше да създадат „единни гишета за комплексно обслужване”, на които фирмите получават информация относно процедурите, свързани с предлагането на услуги в чужбина, и да създадат условия фирмите да могат да изпълняват процедурите в интернет.

Вж. също MEMO/12/427 и MEMO/12/429

За повече информация:

По-добро управление за единния пазар

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/monitoring/governance_en.htm

Съобщение относно прилагането на Директивата за услугите ―партньорство за нов растеж в сектора на услугите

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_report_en.htm

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg