oprrНа страницата на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР) в рубрика Предстоящи търгове е публикуван проект на Изисквания за кандидатстване по схема за предоставяне набезвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.2-01/2011 "Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" с конкретен бенефициент Дирекция „Жилищна политика" в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

С оглед постигане на диалог и сътрудничество заинтересованите лица могат да отправят своите коментари по публикувания проект  на Изисквания за кандидатстване в срок до 24 юни 2011 г. на електронна поща: .