Новини

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

milkДнес Дачиан Чолош, член на Европейската комисия, отговарящ за земеделието и развитието на селските райони, представи на пресконференция промените в Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС за следващия програмен период (2014-2020 г.). Реформата, инициирана от Европейската комисия ще доведе до дълбоки промени: директните плащания ще станат по-справедливи и по-зелени, ще се укрепи позицията на фермерите във веригата на производството на храни, ОСП ще бъде по-ефективна и по-прозрачна. Тези решения са силен отговор на ЕС на предизвикателствата на продоволствената сигурност, изменението на климата, растежа и заетостта в селските райони.
Всички елементи на реформата ще бъдат приложими от 1 януари 2014 г., с изключение на новата структура на преките плащания (екоориентирани плащания, допълнителна подкрепа за младите и др.), която ще влезе в сила от 2015 г., за да се даде време на държавите членки да информират земеделските производители за новата ОСП и да адаптират компютризираните системи за управление на ОСП.

Политическо споразумение за нова ориентация на Общата селскостопанска политика

Европейският парламент, Съветът на министрите на ЕС и Европейската комисия постигнаха съгласие за реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г. „Много съм доволен от това даващо нова насока на Общата селскостопанска политика споразумение, с което се отчитат по-добре обществените очаквания, изразени по време на публичното обсъждане през пролетта на 2010 г. Споразумението ще доведе до значителни промени: по-голяма справедливост и екоориентираност на преките плащания, по-силна позиция на земеделските производители в рамките на хранителната верига и по-голяма ефективност и прозрачност за ОСП. Тези решения са силен отговор на ЕС на предизвикателствата на продоволствената сигурност, изменението на климата, растежа и заетостта в селските райони. ОСП значително ще допринесе към общата цел за насърчаване на устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж", отбеляза европейският комисар по селското стопанство и развитието на селските райони Дачиан Чолош.

По-справедлива ОСП

Преките плащания ще се разпределят по по-справедлив начин между държавите членки, регионите и земеделските производители, като се сложи край на позоваването на традициите:

 • Сближаване: разпределението на бюджета на ОСП ще гарантира, че никоя държава членка няма да получи по-малко от 75% от средния размер за Общността до 2019г. В рамките на една и съща държава членка или регион разликите в нивата на подкрепа за стопанствата ще бъдат намалени: помощта на хектар няма да може да бъде по-ниска от 60% от средния размер на предоставената помощ до 2019г. в една и съща административна или агрономична зона. Държавите членки ще могат да разпределят по-големи помощи за „първите хектари" на стопанството, като по този начин допълнително подкрепят малките и средните предприятия. За новите държави членки механизмът СЕПП (схема за единно плащане на площ) ще може да бъде продължен до 2020г.
 • Само активните земеделски производители ще могат да се възползват от помощ за подпомагане на доходите (списък на изключените дейности).
 • Млади селскостопански производители: започването на дейността на младите ще бъде силно насърчавана с въвеждането на допълнителна помощ от 25% през първите 5 години, която ще се прилага във всички държави членки. Тези помощи ще се прибавят към вече наличните инвестиционни мерки в полза на младите.
 • Държавите членки ще могат също така да разпределят по-големи помощи за по-малко облагодетелстваните райони. Ще могат да се разпределят обвързани с производството плащания за ограничен брой продукти, със специално обвързване 2% за растителните протеини, с оглед да се намали нивото на зависимост на ЕС от вноса в тази област.

Една ОСП, която да укрепи позицията на земеделските производители в рамките на хранителната верига

Подобряването на пазарната ориентация на европейското селско стопанство ще се придружава с нови, предоставени на земеделските производители средства, които да ги превърнат в стабилни участници в хранителната верига:

 • Браншовите и междубраншовите организации ще бъдат насърчавани, като за някои сектори ще има специфични правила по отношение на правото на конкуренция (мляко, говеждо месо, маслинено олио, зърнени храни). Те ще могат да сключват договори за продажба от името на своите членове и по този начин ще осигурят по-добра ефективност.
 • Квотите за захар ще бъдат премахнати през 2017г., като се укрепи организацията на сектора въз основа на задължителни междубраншови договори и споразумения.
 • Режимът за правата на засаждане в лозаро-винарския сектор след 2016г. ще бъде заменен с динамичен механизъм за управление на разрешенията за засаждане, който ще включва в по-голяма степен участниците в сектора и ще се прилага до 2030г. с ограничение за засаждане, определено на 1% от лозето годишно.

Освен това ще бъдат въведени нови инструменти за управление на кризи:

 • Комисията ще може временно да разрешава на производителите да управляват количествата, пуснати на пазара.
 • Ще бъде създаден кризисен резерв (с обща клауза за извънредни ситуации).
 • В рамките на програмите за развитие на селските райони държавите членки ще могат да насърчават земеделските производители да участват в механизми за превенция на риска (застраховки на доходите или взаимоспомагателни фондове) и ще могат да разработват подпрограми за секторите, които се сблъскват със специфични трудности.

По-екоориентирана ОСП

Всяка държава членка, всяка територия, всеки земеделски производител ще допринесе за устойчивостта и борбата срещу изменението на климата с прости мерки с доказано положително въздействие. Между 2014 г. и 2020 г. ще бъдат инвестирани над 100 милиарда евро, за да се помогне на селското стопанство да се справи с предизвикателствата, свързани с качеството на почвите, водата, биологичното разнообразие и изменението на климата:

 • Екоориентация: 30% от преките плащания ще бъдат свързани с три полезни за околната среда селскостопански практики: диверсификация на културите, поддържане на постоянни пасища и опазване на 5%, а по-късно на 7% от екологичните приоритетни области от 2018г. натам или мерки, оценени поне като еквивалентни по отношение на околната среда.
 • Поне 30% от бюджета на програмите за развитие на селските райони трябва да бъдат отделени за агроекологични мерки, подкрепа за биологичното земеделие или за проекти, свързани с инвестиции или мерки за екологосъобразно новаторство.
 • Агроекологичните мерки ще бъдат подсилени. Те ще трябва да станат допълващи елементи към практиките, подкрепяни в рамките на екоориентацията. Тези програми ще трябва да бъдат по-амбициозни и следователно по-ефективни по отношение на защитата на околната среда (гаранция за избягване на двойното финансиране).

По-ефективна и прозрачна ОСП

Инструментите на ОСП ще позволят на всяка държава - членка на ЕС, да изпълни общите цели по ефективен и гъвкав начин, за да се държи сметка за особеностите на 27-те, а скоро и 28-те държави членки:

 • Средствата в подкрепа на научната дейност, новаторството и споделянето на знания ще бъдат удвоени.
 • Програмите за развитие на селските райони ще бъдат по-добре координирани с другите европейски фондове, а подходът по оси ще бъде заменен с по-гъвкав национален или регионален стратегически подход.
 • Една опростена схема за помощ на дребните земеделски производители ще бъде предоставена на държавите членки, които изявят желание;
 • Всички помощи на ОСП ще бъдат оповестявани публично, с изключение на много ниските суми, предоставяни на дребните земеделски производители.

 

Всички елементи на реформата ще бъдат приложими от 1 януари 2014 г., с изключение на новата структура на преките плащания (екоориентирани плащания, допълнителна подкрепа за младите и др.), която ще влезе в сила от 2015 г., за да се даде време на държавите членки да информират земеделските производители за новата ОСП и да адаптират компютризираните системи за управление на ОСП.

 

 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg