Новини

гр. Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127, тел: 042 605 007
гр. Казанлък
бул. "Розова долина" 6, тел. 0431 98260
гр. Ямбол 
ул. Раковски 1, п.к. 291, тел.: 046 66 29 39

euВ деветия доклад за напредъка към постигане на Съюз на сигурност се изтъкват последните мерки, предприети за предотвратяване на финансирането на тероризма чрез трафик на предмети на културата и за подобряване на оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС.

 Въз основа на всеобхватна оценка на политиката за сигурност на ЕС от 2001 г. насам се посочват и пропуските и предизвикателствата, които все още трябва да бъдат преодолени. Сред неразрешените проблеми са непълното прилагане на съществуващите политики, както и еволюиращите заплахи като например радикализацията и киберпрестъпленията, за които може да се наложат промени в съществуващите инструменти.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулосзаяви: В тази бързо променяща се обстановка на сигурност трябва да увеличим усилията си за постигане на резултати по всички съществени елементи и да работим бързо за изграждане на истински и ефективен Съюз на сигурност. Разпокъсаността ни прави уязвими. Единството и доверието чрез засилване на сътрудничеството и улесняване на обмена на информация между държавите от ЕС са единственият начин за Съюза да предостави конкретна добавена стойност и да гарантира сигурността и безопасността на европейските граждани.

Комисарят по въпросите на Съюза на сигурност Джулиан Кинг заяви: Всеобхватната оценка е изпълнение на ангажимента, който поех пред Европейския парламент, за задълбочено преразглеждане на политиката на ЕС за сигурност — първото от 16 години насам. Има някои важни поуки, включително необходимостта от по-бързи действия за реагиране на променящите се заплахи. През септември ще можем да обсъдим тези поуки в Парламента.

Стабилен напредък в ключови области

През последните месеци бе постигнат сериозен напредък, по-конкретно по отношение на новите правила за трафика на предмети на културата, предложени през юли 2017 г., както и на споразумението за нова система за влизане/излизане, в която се регистрират данните на граждани на страни извън ЕС, прекосяващи външните граници на Съюза.

Работата за борба с радикализацията в интернет бе засилена чрез план за действие с нови мерки за откриване и отстраняване на незаконно терористично съдържание онлайн.

Подновеният акцент върху защитата на лесните мишени доведе до симулации от страна на белгийските и нидерландските специални сили на синхронизирани терористични атаки срещу държавни училища. Учението бе подкрепено от Комисията и помогна за извличане на ценни поуки по отношение на готовността.

Предизвикателства и пропуски в политиката за сигурност

В днешния доклад се разглеждат 15 години политика на ЕС за сигурност и въпреки положителната оценка на основните действащи инструменти за сигурност все още са налице предизвикателства и пропуски. Съществуващите политики и инструменти трябва да бъдат адаптирани към променящата се заплаха от тероризъм, както бе изтъкнато и в заключенията на Европейския съвет от 22 и 23 юни 2017 г. и плана за действие на Г-20 за борба с тероризма от 7 юли 2017 г.

За да преодолее предизвикателствата и пропуските, Комисията ще продължи да:

 • Подпомага пълното прилагане на мерките на ЕС: Комисията ще продължи да подпомага държавите членки при прилагането на законодателството на ЕС, като например Директивата за резервационните данни на пътниците, която трябва да бъде транспонирана до 25 май 2018 г. и рамката от Прюм относно обмена на данни във връзка с ДНК, пръстови отпечатъци и регистрация на превозни средства;
 • Опростява инструментите на ЕС и засилва оперативната съвместимост: Споразумението за Системата за влизане/излизане е важна стъпка към постигането на пълна оперативна съвместимост на информационните системи на ЕС до 2020 г. и Комисията ще работи с Европейския парламент и Съвета за ускоряване на работата по съответните предложения за укрепване на Шенгенската информационна система и базите данни „Евродак“ и ECRIS;
 • Изгражда капацитет чрез обединяване на ресурси: Като използва успеха на мрежовия подход в области като трафика на наркотици и транспортната сигурност, Комисията ще работи за по-нататъшно обединяване на експертния опит по въпросите на сигурността на равнището на ЕС и по-конкретно, когато отделни държави членки не разполагат със специфичен експертен опит или ресурси в области като киберсигурността, химичните, биологичните, радиологичните или ядрените материали;
 • Взема мерки по отношение на променящи се заплахи: Общата законодателна рамка на ЕС е доказала своята полезност, но Комисията постоянно анализира нуждата от адаптиране, например чрез новосъздадена експертна група на високо равнище по въпросите на радикализацията. Важна област на дейност през следващите месеци ще бъде преразглеждането на стратегията на ЕС за киберсигурност с цел предоставяне на актуална и ефективна реакция на нарастващата заплаха от киберпрестъпления. Новата специална комисия на Европейския парламент по въпросите на тероризма ще предостави допълнителна възможност да се обсъдят начините за адаптиране на мерките на ЕС за борба с тероризма към непрекъснато променящите се заплахи.

Контекст

Сигурността е политически приоритет, застъпен от началото на мандата на Комисията Юнкер — като се започне от политическите насоки (PDF) на председателя Юнкер от юли 2014 г. и се стигне до последната му реч за състоянието на Съюза от 14 септември 2016 г.

Европейската програма за сигурност (PDF) насочва работата на Комисията в тази област, като очертава основните дейности, които да гарантират ефективна реакция срещу тероризма и заплахите за сигурността в Европейския съюз, включително борба с радикализацията, укрепване на киберсигурността, спиране на финансирането на тероризма и по-качествен обмен на информация. От приемането на програмата насам е отбелязан значителен напредък в нейното изпълнение, който проправя пътя към ефективен и истински Съюз на сигурност (PDF). Този напредък е отразен в докладите, които Комисията редовно публикува.

Всеобхватната оценка, приложена към днешния доклад, се основава на вътрешен анализ на службите на Комисията, на проучвания, проведени с националните органи на държавите членки и агенциите на ЕС, както и на приобщаващ диалог с широк кръг от заинтересовани страни, включително Европейския парламент, националните парламенти, гражданското общество, мозъчни тръстове, академичните среди и представители на промишлеността.

Комисията ще представи своята цялостна оценка пред Европейския парламент и Съвета и призовава двете институции да обсъдят помежду си нейните констатации.

В деветия доклад за напредъка към постигане на Съюз на сигурност, публикуван днес, се изтъкват последните мерки, предприети за предотвратяване на финансирането на тероризма чрез трафик на предмети на културата и за подобряване на оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС.

Въз основа на всеобхватна оценка на политиката за сигурност на ЕС от 2001 г. насам се посочват и пропуските и предизвикателствата, които все още трябва да бъдат преодолени. Сред неразрешените проблеми са непълното прилагане на съществуващите политики, както и еволюиращите заплахи като например радикализацията и киберпрестъпленията, за които може да се наложат промени в съществуващите инструменти.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулосзаяви: В тази бързо променяща се обстановка на сигурност трябва да увеличим усилията си за постигане на резултати по всички съществени елементи и да работим бързо за изграждане на истински и ефективен Съюз на сигурност. Разпокъсаността ни прави уязвими. Единството и доверието чрез засилване на сътрудничеството и улесняване на обмена на информация между държавите от ЕС са единственият начин за Съюза да предостави конкретна добавена стойност и да гарантира сигурността и безопасността на европейските граждани.

Комисарят по въпросите на Съюза на сигурност Джулиан Кинг заяви: Всеобхватната оценка е изпълнение на ангажимента, който поех пред Европейския парламент, за задълбочено преразглеждане на политиката на ЕС за сигурност — първото от 16 години насам. Има някои важни поуки, включително необходимостта от по-бързи действия за реагиране на променящите се заплахи. През септември ще можем да обсъдим тези поуки в Парламента.

Стабилен напредък в ключови области

През последните месеци бе постигнат сериозен напредък, по-конкретно по отношение на новите правила за трафика на предмети на културата, предложени през юли 2017 г., както и на споразумението за нова система за влизане/излизане, в която се регистрират данните на граждани на страни извън ЕС, прекосяващи външните граници на Съюза.

Работата за борба с радикализацията в интернет бе засилена чрез план за действие с нови мерки за откриване и отстраняване на незаконно терористично съдържание онлайн.

Подновеният акцент върху защитата на лесните мишени доведе до симулации от страна на белгийските и нидерландските специални сили на синхронизирани терористични атаки срещу държавни училища. Учението бе подкрепено от Комисията и помогна за извличане на ценни поуки по отношение на готовността.

Предизвикателства и пропуски в политиката за сигурност

В днешния доклад се разглеждат 15 години политика на ЕС за сигурност и въпреки положителната оценка на основните действащи инструменти за сигурност все още са налице предизвикателства и пропуски. Съществуващите политики и инструменти трябва да бъдат адаптирани към променящата се заплаха от тероризъм, както бе изтъкнато и в заключенията на Европейския съвет от 22 и 23 юни 2017 г. и плана за действие на Г-20 за борба с тероризма от 7 юли 2017 г.

За да преодолее предизвикателствата и пропуските, Комисията ще продължи да:

 • Подпомага пълното прилагане на мерките на ЕС: Комисията ще продължи да подпомага държавите членки при прилагането на законодателството на ЕС, като например Директивата за резервационните данни на пътниците, която трябва да бъде транспонирана до 25 май 2018 г. и рамката от Прюм относно обмена на данни във връзка с ДНК, пръстови отпечатъци и регистрация на превозни средства;
 • Опростява инструментите на ЕС и засилва оперативната съвместимост: Споразумението за Системата за влизане/излизане е важна стъпка към постигането на пълна оперативна съвместимост на информационните системи на ЕС до 2020 г. и Комисията ще работи с Европейския парламент и Съвета за ускоряване на работата по съответните предложения за укрепване на Шенгенската информационна система и базите данни „Евродак“ и ECRIS;
 • Изгражда капацитет чрез обединяване на ресурси: Като използва успеха на мрежовия подход в области като трафика на наркотици и транспортната сигурност, Комисията ще работи за по-нататъшно обединяване на експертния опит по въпросите на сигурността на равнището на ЕС и по-конкретно, когато отделни държави членки не разполагат със специфичен експертен опит или ресурси в области като киберсигурността, химичните, биологичните, радиологичните или ядрените материали;
 • Взема мерки по отношение на променящи се заплахи: Общата законодателна рамка на ЕС е доказала своята полезност, но Комисията постоянно анализира нуждата от адаптиране, например чрез новосъздадена експертна група на високо равнище по въпросите на радикализацията. Важна област на дейност през следващите месеци ще бъде преразглеждането на стратегията на ЕС за киберсигурност с цел предоставяне на актуална и ефективна реакция на нарастващата заплаха от киберпрестъпления. Новата специална комисия на Европейския парламент по въпросите на тероризма ще предостави допълнителна възможност да се обсъдят начините за адаптиране на мерките на ЕС за борба с тероризма към непрекъснато променящите се заплахи.

Контекст

Сигурността е политически приоритет, застъпен от началото на мандата на Комисията Юнкер — като се започне от политическите насоки (PDF) на председателя Юнкер от юли 2014 г. и се стигне до последната му реч за състоянието на Съюза от 14 септември 2016 г.

Европейската програма за сигурност (PDF) насочва работата на Комисията в тази област, като очертава основните дейности, които да гарантират ефективна реакция срещу тероризма и заплахите за сигурността в Европейския съюз, включително борба с радикализацията, укрепване на киберсигурността, спиране на финансирането на тероризма и по-качествен обмен на информация. От приемането на програмата насам е отбелязан значителен напредък в нейното изпълнение, който проправя пътя към ефективен и истински Съюз на сигурност (PDF). Този напредък е отразен в докладите, които Комисията редовно публикува.

Всеобхватната оценка, приложена към днешния доклад, се основава на вътрешен анализ на службите на Комисията, на проучвания, проведени с националните органи на държавите членки и агенциите на ЕС, както и на приобщаващ диалог с широк кръг от заинтересовани страни, включително Европейския парламент, националните парламенти, гражданското общество, мозъчни тръстове, академичните среди и представители на промишлеността.

Комисията ще представи своята цялостна оценка пред Европейския парламент и Съвета и призовава двете институции да обсъдят помежду си нейните констатации.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 20160701-SKpresidencyBanner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news