Новини

гр. Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127, тел: 042 605 007
гр. Казанлък
бул. "Розова долина" 6, тел. 0431 98260
гр. Ямбол 
ул. Раковски 1, п.к. 291, тел.: 046 66 29 39

euroС няколко конкретни мерки и пътна карта за действие, днес Европейската комисия дава своя принос в изпълнение на ангажимента, поет от председателя Жан-Клод Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза през 2017 г., както и в доклада на петимата председатели от 2015 г., за задълбочаване на европейския Икономически и паричен съюз.

Като се основава на визията, изложена в доклада на петимата председатели от юни 2015 г., документите за размисъл относно задълбочаването на Икономическия и паричен съюз и относно бъдещето на финансите на ЕС от пролетта на 2017 г., Европейската комисия представя пътна карта за задълбочаване на Икономическия и паричен съюз, включително конкретни стъпки, които да бъдат предприети през следващите 18 месеца. Редица инициативи също са представени като част от този пакет. Общата цел е да се подобри единството, ефективността и демократичната отчетност на европейския Икономически и паричен съюз до 2025 г.

Председателят Юнкер заяви: „След години на криза, сега е времето да вземем бъдещето на Европа в своите собствени ръце. Сегашният силен икономически растеж ни насърчава да продължим напред, за да гарантираме, че нашият Икономически и паричен съюз ще стане по-единен, по-ефикасен и по-демократичен и че ще работи за всички наши граждани. Най-подходящото време за поправка на покрива е тогава, когато грее слънце.“

Задълбочаването на Икономическия и паричен съюз (ИПС) е средство за постигането на определена цел: повече работни места, растеж, инвестиции, социална справедливост и макроикономическа стабилност. Единната валута предоставя защита и възможности за европейците, а силната и стабилна еврозона е от съществено значение за държавите, които членуват в нея, и за ЕС като цяло. През последните години бяха осъществени важни институционални реформи за укрепване на ИПС в Европа, но структурата му все още е незавършена. Днешната пътна карта отразява оставащите предизвикателства и очертава пътя напред.

Икономическата и финансова криза, която засегна сериозно Европа, не започна в еврозоната, но разкри някои нейни институционални слабости. Почти десет години по-късно, благодарение на решителните усилия на всички равнища, в Европа е налице стабилно възстановяване с икономически растеж във всички държави членки. Безработицата е на най-ниското си равнище от 2008 г. насам. Доверието в икономиката е на най-високото си ниво от 2000 г. насам. Подкрепата сред европейците за единната валута е също на най-високото си ниво от въвеждането на евробанкнотите и евромонетите.

Това дава възможност за задълбочаване на европейския Икономически и паричен съюз. Следващите 18 месеца следва да се използват, за да се предприемат необходимите следващи стъпки, както е договорено в Програмата на лидерите.

В допълнение към пътната карта в днешния пакет са включени четири основни инициативи:

  1. Предложение за създаване на Европейски паричен фонд (ЕВФ), основан на правната уредба на ЕС и изграден върху добре установената структура на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС). През последните години ЕМС изигра решаваща роля за поддържане на стабилността на еврозоната чрез оказване на помощ на държавите членки да възстановят или запазят достъпа си до пазарите на държавни облигации. ЕВФ ще се основава на архитектурата на ЕМС, като неговите настоящи финансови и институционални структури ще бъдат запазени като цяло, включително когато става въпрос за ролята на националните парламенти. Така той ще продължи да подпомага държавите членки от еврозоната в затруднено финансово положение. Освен това ЕВФ ще осигури общ предпазен механизъм за Единния фонд за преструктуриране и ще действа като кредитор от последна инстанция с цел улесняване на организираното преструктуриране на неплатежоспособните банки. Предвидени са също по-бързо вземане на решения при спешни случаи и по-пряко участие в управлението на програмите за финансова помощ. С течение на времето ЕВФ може също така да разработи нови финансови инструменти, например в подкрепа на евентуална функция за стабилизация. Европейският парламент и Съветът се приканват да приемат това предложение до средата на 2019 г.
  2. Предложение за интегриране на съдържанието на Договора за стабилност, координация и управление в правната рамка на Съюза, като се вземе предвид необходимата гъвкавост, заложена в Пакта за стабилност и растеж и отчитана от Комисията от януари 2015 г. насам. През 2012 г. подписалите предложението 25 държави членки поеха правно задължение да включат съдържанието на Договора в законодателството на Съюза в срок от пет години след влизането му в сила, т.е. 1 януари 2018 г. Европейският парламент също призова за това. Предложението включва в законодателството на Съюза основните елементи от Договора с цел да се подкрепят стабилните фискални рамки на национално равнище. То е в пълно съответствие с действащите правила, определени в първичното и вторичното законодателство. Европейският парламент и Съветът се приканват да приемат това предложение до средата на 2019 г.
  3. Съобщение относно нови бюджетни инструменти за стабилна еврозона в нормативната уредба на ЕС, представящо визия за това как някои бюджетни функции, които са от съществено значение за еврозоната и ЕС като цяло, могат да бъдат разработени в рамките на публичните финанси на ЕС днес и в бъдеще. В съобщението се изтъкват четири специфични функции: a) подкрепа на държавите членки за структурни реформи чрез инструмент за осъществяване на реформи и техническа помощ при поискване от държавите членки; б) специален механизъм за сближаване на държавите членки по пътя им към присъединяване към еврото; в) предпазен механизъм за банковия съюз чрез ЕВФ/ЕМС, който ще бъде договорен до средата на 2018 г. и приведен в действие до 2019 г.; и г) функция за стабилизация за запазване на равнищата на инвестициите в случай на големи асиметрични сътресения. Комисията ще представи необходимите инициативи през май 2018 г. в контекста на предложениятаза многогодишната финансова рамка след 2020 г. Европейският парламент и Съветът се приканват да приемат тези предложения до средата на 2019 г. За периода 2018—2020 г. Комисията също така предлага да се подсили Програмата за подкрепа на структурните реформи чрез удвояване на средствата, налични за дейности за техническа подкрепа, които по-този начин да нараснат до 300 милиона евро до 2020 г. Комисията също така предлага новият инструмент за осъществяване на реформи да бъде изпитан в пилотна фаза. За тази цел тя предлага целенасочени промени на Регламента за общоприложимите разпоредби, с който се регулират европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), с цел да се разширят възможностите за използване на част от техния резерв за изпълнение в подкрепа на договорени реформи. Европейският парламент и Съветът се приканват да приемат последните две предложения през 2018 г.
  4. Съобщение, в което се изброяват възможните функции на европейски министър на икономиката и финансите, който би заемал поста на заместник-председател на Комисията и председател на Еврогрупата, както е възможно съгласно действащите Договори на ЕС. Като обединява съществуващите отговорности и наличните експертни познания, тази нова длъжност ще засили съгласуваността, ефикасността, прозрачността и демократичната отчетност на създаването на икономическите политики в ЕС и в еврозоната, при пълно зачитане на националните правомощия. Постигането на общо разбиране за ролята на министъра до средата на 2019 г. ще позволи създаването на поста при формирането на следващата Комисия. Еврогрупата би могла след това да реши да избере министъра за свой председател за два последователни мандата с цел изравняване на двата мандата.

Днешният пакет не е нито първата, нито последната стъпка в текущия процес на завършване на европейския Икономически и паричен съюз — един от главните приоритети на Комисията „Юнкер“, както е посочено в неговите политически насоки, в Доклада на петимата председатели и в документите за размисъл относно задълбочаването на ИПС и относно бъдещето на финансите на ЕС. Всички реформи, започнати досега, са били мотивирани от необходимостта да се съвместят солидарността и отговорността на всички равнища и това също е основен приоритет на днешния пакет.

Вятърът надува европейските платна“ не само когато става въпрос за икономическите резултати, но също и по отношение на доверието на гражданите в единната валута. Ново експресно проучване на Евробарометър относно еврозоната, публикувано днес, сочи, че 64 % от отговорилите казват, че еврото е нещо добро за страната им.

Контекст

Днешният пакет е част от Пътната карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз на председателя Юнкер, както и произтичащата от нея Програма на лидерите, при подготовката на срещата в Сибиу, представена от председателя на Европейския съвет Доналд Туск, според която на 9 май 2019 г. ще бъдат взети важни решения за бъдещето на Европа. Пакетът, който също се основава на идеи, представени от Европейския парламент и от президента на Франция Еманюел Макрон в неговата реч в Сорбоната през септември, е представен преди провеждането на приобщаващата среща на върха на държавите от еврозоната на 15 декември 2017 г., където лидерите от ЕС ще се срещнат за първоначална дискусия относно следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети, и преди специалното заседание, планирано за 28—29 юни 2018 г., за постигане на конкретни решения.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018bg-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news