Новини

Европа е сред най-безопасните места за жените и момичетата в света и им осигурява най-много равенство. Броят на жените, които работят, достигна нерегистрирани досега високи равнища в ЕС. Днес все повече жени са на властови позиции. Можем да се гордеем с това.

Равенството е основна ценност на Европейския съюз и принцип, който ще продължаваме да браним. Равенството между жените и мъжете не прави изключение.

Европа е сред най-безопасните места за жените и момичетата в света и им осигурява най-много равенство. Броят на жените, които работят, достигна нерегистрирани досега високи равнища в ЕС. Днес все повече жени са на властови позиции. Можем да се гордеем с това.

Това обаче не означава, че вече сме успели или че тези постижения следва да се приемат за даденост. И в Европа много жени все още са изправени пред предизвикателства, неравенства и заплахи в ежедневието си: злоупотреби и тормоз, по-ниско заплащане, по-малко работни места и възможности за професионално развитие. А това е неприемливо.

Особено обезпокоително е банализирането на сексистките изказвания, подбуждащи към омраза, особено онлайн, но също и в обществените дебати. Думите имат значение и могат да доведат до действия. Те могат да бъдат първа стъпка към неравно третиране или дори физическо насилие. Призоваваме всички държави — членки на ЕС, да покажат нулева толерантност към изказванията, подбуждащи към омраза, и всички форми на насилие и дискриминация срещу жените.

Много от оставащите неравенства са свързани с мястото на жените в работата. Новите правила на ЕС относно равновесието между професионалния и личния живот ще допринесат за увеличаване на броя на работещите жени, като дават на семействата реален избор как да организират професионалния и личния си живот. С тях ще се открият нови възможности за работещите жени и мъже да споделят на равни начала отговорностите за полагане на грижи за деца и роднини. Това ще увеличи възможностите за жените да си намират работа, която съответства на тяхната образователна степен и амбиция. Отключването на този потенциал би бил най-добрият икономически стимул, който можем да предложим, за да активизираме икономиките си.

Жените продължават да бъдат слабо представени в политиката. На предстоящите европейски избори бихме искали да видим повече жени в ЕС, които не само гласуват, но също се кандидатират и успяват да бъдат избрани. Комисията също така призовава повече жени да бъдат представени на най-висшите равнища във всички институции на ЕС, включително като комисари. Настоящата Комисия води с примера си: понастоящем 9-има комисари са жени. Жени заемат почти 40 % от нашите ръководни позиции.

Равенството между половете е в основата и на нашата постоянна ангажираност с държавите партньори по света. ЕС се стреми да ускори усилията за постигане на равенство между половете в различните области на своята външна дейност като част от изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие. Навсякъде по света продължаваме да сме твърдо ангажирани с изпълнението на действия за борба с всички форми на насилие срещу жени и момичета, включително засегнатите от войни, бедност или разселване, например чрез нашата глобална инициатива „Spotlight“ заедно с Организацията на обединените нации. Ние се ангажираме да предоставим на всички момичета равен достъп до здравни услуги, образование и икономическо овластяване, както и правото да определят собственото си бъдеще. Никога няма да престанем да се борим за истинско равенство за всички в Европейския съюз и извън него, за да се гарантира, че постигнатият напредък е необратим.

Контекст

В целия ЕС благодарение на наскоро договорената Директива относно равновесието между професионалния и личния живот бащите ще имат право да ползват поне 10 дни отпуск в периода около раждането на детето им. Родителският отпуск освен това се превръща в индивидуално право за майките и бащите, без прехвърляне на четирите месеца на другия родител, което е силен стимул за мъжете и те да се възползват от тази възможност. В целия ЕС както жените, така и мъжете, ще могат да използват пет дни годишно „отпуск за полагане на грижи“ в случай на заболяване на роднина, който е зависим от грижите, които те полагат за него.

Работейки по изпълнението на всички тези инициативи, самата Комисия дава водещ пример. В началото на настоящия мандат председателят Жан-Клод Юнкер се ангажира да има най-малко 40 % участие на жените в управлението на Комисията до 1 ноември 2019 г. Благодарение на редица мерки, въведени оттогава, напредваме по план, като от 1 февруари 2019 г. 39,6 % от всички ръководители в Комисията са жени.

Европейската комисия насърчи ефективния достъп до правосъдие и утвърждаването на правата на жените и момичетата, които са жертви на трафик на хора, както е описано във втория доклад на Европейската комисия за напредъка. В сътрудничество с Комисията Европейският институт за равенство между половете (EIGE) публикува в Деня на ЕС за борба с трафика практически насоки към специалистите с цел прилагане на Директивата за борба с трафика на хора по специфичен за половете начин.

Политиката на сближаване на ЕС подкрепя пряко равенството между половете, като оказва икономическа подкрепа на жените предприемачи и подобрява качеството и достъпа до грижи за деца. За инфраструктурата за образование и грижи в ранна детска възраст в периода 2014—2020 г. са предвидени 1,23 милиарда евро.

Европа се нуждае от повече жени в науката. Чрез програмата „Хоризонт 2020“ — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации, Европейската комисия подпомага научноизследователските организации и университетите да въведат планове за равенство между половете. Те ще допринасят за подобряване на условията, така че повече учени жени да работят в областта на научните изследвания и иновациите.

Платформата „Жените и транспортът: платформа за промяна“ утвърждава заетостта на жените и равните възможности в транспортния сектор за всички видове транспорт и служи също за обмен на добри практики.

Комисията публикува доклада „She Figures“ („За жената в цифри“), който следи степента на постигнатия напредък по отношение на равенството между половете в областта на научните изследвания и иновациите в Европейския съюз. Докладът показва, че броят на жените, развиващи кариера в научните изследвания, се увеличава бавно в Европа. И все пак жените остават значително по-слабо представени и техният потенциал днес не е напълно признат и оценен.

Европейската комисия насърчава и предоставя възможности за жените да играят по-активна роля в цифровата ера чрез множество инициативи, като кампанията, налагаща участието на жени във всякакви експертни групи и конференции, равенството между половете в програмата „Творческа Европа „— „МЕДИА. Участието на жените в сферата на технологиите ще даде тласък на икономиката и ще позволи пълноценното участие в обществото.

ЕС поставя равенството между половете в центъра на своята външна дейност чрез множество партньорства с многостранни и регионални партньори. В контекста на Г-7 през септември 2018 г. ЕС и Канада бяха съвместни домакини на първата по рода си среща на жените министри на външните работи, на която те се ангажираха да изградят мрежа от правителства и организации на гражданското общество, които да насърчават равенството между половете и правата на момичетата и жените и да работят за изпълнението на поетите вече ангажименти.

Инициативата „Spotlight“, подета от Европейската комисия, заедно с Организацията на обединените нации, цели премахването на всички форми на насилие, основано на пола, в световен мащаб. Вече започнаха няколко национални програми, включително в Латинска Америка и Тихоокеанския регион. Очаква се националните програми в Африка да започнат скоро.

Регионалният диалог на Съюза за Средиземноморието (СзС) за овластяване на жените създаде механизъм за наблюдение на напредъка, постигнат от държавите — членки на СзС, в равенството между половете. Освен това наскоро бе подписан договор за отпускане на безвъзмездни средства в размер на 3,24 милиона евро с Феминистката инициатива на Евромед за започване на регионална кампания за борба и предотвратяване на насилието срещу жени и момичета в страните от Южното съседство. По линия на Доверителния фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия миналата година започнаха две важни инициативи за засилване на устойчивостта на сирийските жени и приемащите общности в Ирак, Йордания и Турция, както и за укрепване на достъпа до закрила, участие и услуги за жените бежанци, вътрешно разселените лица и приемащите общности.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news