Новини

В навечерието на срещата на лидерите на ЕС-27 в Сибиу, Румъния, която ще се проведе на 9 май 2019 г., Европейската комисия представя редица политически препоръки за това как Европа може да оформи своето бъдеще в един все по-многополюсен и несигурен свят.

Предвид изборите за Европейски парламент на 23—26 май 2019 г. и промяната на политическото ръководство на институциите на ЕС, която ще последва, е настъпил моментът за нови политически ориентации и нови приоритети. Тъй като не само приоритетите, които определяме, но и начинът, по който ги обясняваме и работим с европейците, ще бъдат от решаващо значение за укрепването на нашия Съюз, Комисията отправя предложения и за начините за подобряване на комуникацията, свързана с нашите колективни решения. Съвкупно всички тези предложения оформят приноса на Комисията за стратегическата програма на ЕС за периода 2019—2024 г.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Задължението на всяко поколение е да промени към по-добро съдбата на европейците, настоящи и бъдещи. Да изпълнява твърдото ни обещание за мир, напредък и благоденствие. Предизвикателствата, пред които ние, европейците, сме изправени заедно, се умножават всеки ден. За да процъфтява Европа, държавите — членки на ЕС, трябва да действат заедно. Продължавам да съм убеден, че само в дух на единство ще намерим силата, необходима да запазим нашия европейски начин на живот, да опазим планетата и да засилим нашето влияние в света.“

В своята реч за състоянието на Съюза от 2017 г., когато представи пътна карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз, председателят Юнкер отправи призив за провеждането на среща като тази в Сибиу.

Значителни резултати

През последното десетилетие на нестихващи промени и предизвикателства Европа доказа, че е в състояние да изпълни обещанието си за мир, благоденствие и напредък за гражданите (вж. приложението). До лятото на 2018 г. Комисията „Юнкер“ представи всички законодателни предложения, за които беше поела ангажимент в началото на мандата си, и засили прилагането на съществуващите правила. Тя отправи общо 471 нови законодателни предложения и продължи работата по други 44 предложения, представени от предишните комисии. От тях 348 бяха приети или одобрени от Европейския парламент и Съвета по време на настоящия мандат. Забележително е, че в около 90 % от случаите окончателният компромис беше одобрен с консенсус в рамките на Съвета на министрите и по този начин беше подкрепен от всички 28 държави членки. Днес Комисията откроява 20 ключови постижения, както и 10 важни предложения, по които работата не е приключила, тъй като все още се разглеждат от Парламента и Съвета.

Следващата стратегическа програма на ЕС

Опирайки се на напредъка, постигнат от Съюза през последните години, вслушвайки се в мнението на гражданите, изразено в близо 1600 граждански диалога, и отчитайки резултатите от изборите за Европейски парламент, стратегическата програма на ЕС за периода 2019—2024 г. е подходящата рамка за търсене на решения за предизвикателствата и оползотворяване на възможностите, разкриващи се днес пред Европа. Според Комисията бъдещите действия следва да се съсредоточат върху 5 измерения:

  1. Европа, която закриля: Трябва да продължим усилията си за изграждане на ефективен и истински европейски Съюз на сигурност и да преминем към истински Европейски съюз за отбрана, за да може сътрудничеството в областта на отбраната в ЕС да се превърне в норма, а не в изключение. Освен това трябва да бъдем по-инициативни при управлението на миграцията. Това изисква всеобхватни действия на всяко равнище и истински съюзен подход, изграден върху споделянето на отговорността и солидарност между държавите членки.
  2. Конкурентоспособна Европа: Трябва да подобрим, модернизираме и напълно да прилагаме единния пазар във всичките му аспекти. Трябва да съсредоточим научните изследвания и иновациите върху екологичния, социалния и икономическия преход и свързаните с това обществени предизвикателства. Трябва да инвестираме в ключови европейски цифрови мощности и да работим заедно, за да дадем тласък на създаването в Европа на ориентиран към човека изкуствен интелект. Трябва да продължим да насърчаваме растежа и да осигурим устойчив просперитет чрез задълбочаване на икономическия и паричен съюз. Трябва също така да продължим да подкрепяме трансформирането на европейския пазар на труда, като същевременно гарантираме неговата справедливост.
  3. Справедлива Европа: Трябва да продължим усилията за осъществяване на целите на европейския стълб на социалните права. Също така трябва да работим с държавите членки за постигането на социално приобщаване и равенство, включително чрез мерки за преодоляване на регионалните различия, задоволяване на потребностите на малцинствата и решаване на въпросите, свързани с пола и застаряването на населението. Трябва твърдо да отстояваме и насърчаваме общите ценности, на които се основава Европейският съюз, като например върховенството на закона. Нуждаем се от справедлива и модерна данъчна политика, както и от висококачествени и достъпни здравни грижи на разумна цена, както и от достъп до качествени, енергийно ефективни и икономически достъпни жилища за всички в Европа.
  4. Устойчива Европа: Трябва да модернизираме икономиката, за да възприемем моделите на устойчиво потребление и производство. Трябва да увеличим усилията си за борба с изменението на климата и да спрем разрушаването на околната среда. Трябва да преминем към кръгова икономика с по-ефективно използване на ресурсите, като насърчаваме екологосъобразния растеж, биоикономиката и устойчивите иновации. Трябва също така да използваме максимално потенциала на енергийния съюз, като предприемем действия по оставащите сериозни предизвикателства, включително енергийната сигурност, разходите за енергия на домакинствата и предприятията и въздействието върху изменението на климата.
  5. Европа, която има влияние: Европа трябва да играе водеща роля в света чрез последователна и силна подкрепа за многостранен, основан на правила световен ред, в центъра на който е ООН. ЕС следва също така да отдаде приоритет на развиването на солидни връзки със своите близки съседи въз основа на ясен баланс на правата и задълженията. От друга страна, засилването на международната роля на еврото би довело и до укрепване на европейския икономически и паричен суверенитет.

Както приоритетите, които определяме, така и начинът, по който ги обясняваме и работим с европейците, ще бъдат от решаващо значение за укрепването на единството, силата и демократичността на нашия Съюз. В хода на своя мандат институциите на ЕС, и по-специално Комисията „Юнкер“, се опитаха да комуникират по по-политически и по-стратегически начин. Натрупаният в резултат на тези усилия опит сочи, че е време да се надскочи тенденцията успехите да се приписват на националните политики, а неуспехите — на европейските решения, като вместо това се обяснят съвместно и по-добре нашите общи решения и политики.

Контекст

Преди пет години Европейският съвет определи широкообхватна стратегическа програма за Съюза във време на промени. Тази програма придоби по-конкретни очертания в десетте политически приоритета на председателя Жан-Клод Юнкер, разработени по време на предизборната му кампания и в диалог с държавите членки и Европейския парламент. Оттогава Комисията „Юнкер“ показа значителни резултати при изпълнението на стратегическата си програма.

Сега ЕС се нуждае от нови, амбициозни, реалистични и фокусирани цели за следващия политически цикъл.

През март 2017 г., в навечерието на 60-та годишнина на Договорите от Рим, Комисията публикува своята Бяла книга за бъдещето на Европа. В нея бяха очертани пет възможни сценария за бъдещето на ЕС с 27 държави членки. Това беше отправната точка за широк дебат относно бъдещето на Европа, който сега може да вдъхнови основните политически приоритети за следващата стратегическа програма. След провеждането на почти 1 600 диалога и консултации с гражданите, днес Европейската комисия публикува доклад, в който се потвърждава, че повечето граждани оценяват като изключително важна ролята на Европа за справяне с глобалните предизвикателства, но очакват от нея да бъде по-ефикасна и по-прозрачна.

В речта си за състоянието на Съюза от 2017 г. председателят Юнкер представи пътна карта с основните стъпки за постигането на по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз. Въз основа на това националните лидери се срещнаха в Талин, Естония, и постигнаха съгласие по програма на лидерите — списък с най-належащите въпроси и предизвикателства, за които трябва да се намерят решения преди европейските избори през 2019 г.

На 9 май 2019 г. лидерите на ЕС ще се срещнат в Сибиу, Румъния, и се очаква да отбележат кулминацията на този процес с подновен ангажимент да работят за Европейски съюз, постигащ резултати по въпроси от реално значение за хората. Те ще обсъдят политическите стремежи на Съюза и ще подготвят стратегическата програма за следващите пет години.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news