Новини

гр. Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127, тел: 042 605 007
гр. Казанлък
бул. "Розова долина" 6, тел. 0431 98260
гр. Ямбол 
ул. Раковски 1, п.к. 291, тел.: 046 66 29 39

Европейската комисия публикува докладите и анализите за напредъка, постигнат през април 2019 г. от Facebook, Google и Twitter за борба с дезинформацията.Трите онлайн платформи, подписали Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията, поеха ангажимент да докладват ежемесечно предприетите мерки в навечерието на изборите за Европейски парламент през май 2019 г.

В съвместно изявление заместник-председателят на ЕК Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова, комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг и комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел заявиха:

„Признаваме продължаващия напредък, постигнат от Facebook, Google и Twitter по изпълнението на ангажиментите им за увеличаване на прозрачността и защитата на неприкосновеността на предстоящите избори.

Приветстваме строгите мерки, които трите платформи са предприели срещу манипулативно поведение, включително координирани дейности по дезинформация, при използване на техните услуги. Те също така предоставиха данни относно мерките за подобряване на контрола над рекламното позициониране. Въпреки това е необходимо да се направи повече за укрепване на неприкосновеността на техните услуги, включително рекламните услуги. Освен това предоставените данни все още не са достатъчно подробни, за да позволят независима и точна оценка на начина, по който политиките на платформите действително са допринесли за намаляване на разпространението на дезинформация в ЕС.

И трите подписали Кодекса платформи вече създадоха обществено достъпни библиотеки с политическа реклама и предоставиха възможност за търсене чрез приложно-програмни интерфейси (API), което представлява явно подобрение. За съжаление Twitter и Google не бяха в състояние да разработят и приложат политики за идентифициране и публично оповестяване на тематично ориентирани реклами, които по време на избори могат да бъдат обект на водещи до разединение обществени разисквания, поради което по отношение на тях може да бъде разпространявана дезинформация.

Гледайки в перспектива след европейските избори, всички подписали Кодекса страни понастоящем трябва да увеличат усилията си за разширяване на сътрудничеството с проверителите на факти във всички държави членки, както и за предоставяне на повече възможности на потребителите и на научноизследователската общност. По-специално онлайн платформите трябва да приложат на практика своя по-широк набор от ангажименти, поети по силата на Кодекса за поведение, а именно чрез съвместна работа с традиционните медии, за да се разработят показатели за прозрачност и надеждност на източниците на информация, така че потребителите да разполагат с достатъчни възможности за избор на относима и проверена информация.

Ние също така призоваваме платформите за по-тясно сътрудничество с научноизследователската общност за идентифициране и достъп до съответните бази данни, което би предоставило възможност за по-добро разкриване и анализ на кампаниите за дезинформация, стриктно проследяване на изпълнението и въздействието на Кодекса и независим надзор на функционирането на алгоритмите, в полза на всички граждани.

Накрая, след изявленията на Microsoft, че той възнамерява също така да подпише Кодекса, насърчаваме още по-широкото разпространение на Кодекса сред онлайн платформите, както и сред рекламодателите и операторите на рекламната мрежа, така че да може той да достигне пълния си потенциал.“

Основни резултати от докладите:

 • Google докладва допълнителни мерки, предприети за подобряване на контрола над рекламното позициониране в ЕС, включително разбивка по държави членки. Той подчерта предоставянето на разположение на Доклада за прозрачността на политическите реклами в ЕС и на библиотеката си с реклами, снабдена с възможност за търсене, включително възможността за използване на приложно-програмния интерфейс BigQuery на Google Cloud за извършване на съобразени с конкретните случаи запитвания. Google съобщи за своите текущи усилия за осигуряване на прозрачност във връзка с тематично ориентираната реклама, но обяви, че резултатът няма да е налице преди изборите за Европейски парламент. Отново бяха предоставени глобални данни за отстраняването на значителен брой канали в YouTube поради нарушаване на неговите политики относно спама, заблуждаващите практики, измамите и фалшивата самоличност.
 • Facebook докладва за предприетите в ЕС мерки срещу реклами, нарушили неговите политики вследствие на нискокачествено, заблуждаващо, подвеждащо или фалшиво съдържание или целящо заобикаляне на неговите системи. Той започна изпълнението на своята политика относно политическата и тематично ориентираната реклама в средата на април, премахвайки несъответстващите реклами от Facebook и Instagram. Докладът от април също така предостави информация относно откриването в Дъблин на оперативен център във връзка с изборите, който включва специалисти, които обхващат всички държави — членки на ЕС, и всички европейски езици. Facebook докладва за спирането на мрежа за координирано неавтентично поведение с произход от Русия и с насоченост към Украйна. В доклада не се посочва дали тази мрежа е оказала влияние и върху потребители в ЕС. Освен това Facebook съобщи за нов достъп на изследователите до неговия приложно-програмен интерфейс CrowdTangle и до неговите набори от данни за URL адреси.
 • Twitter докладва относно рекламите, спрени поради неспазване на политиките му за неприемливите търговски практики и качеството на рекламите. Той предостави информация за реклами, които не са допуснати поради незавършен процес на сертифициране, който е задължителен за рекламодателите, публикуващи реклами с политическо съдържание. Twitter докладва за нова политика за гарантиране на неприкосновеното протичане на изборните процеси, която забранява определени категории манипулативно поведение и съдържание, като например подвеждаща информация за това как да се участва в изборите или заплашване на гласоподаватели. Представени бяха данни за мерките срещу спама и фалшивите профили, но липсваше по-конкретна информация за тях и за начина, по който те са свързани с действия в ЕС.

Следващи стъпки

Днешните доклади обхващат мерките, предприети от онлайн дружествата през април 2019 г. Те позволяват на Комисията да провери дали преди изборите за Европейски парламент през май 2019 г. са налице ефективни политики, които да възпрепятстват опорочаването на изборния процес.

Месечното докладване, договорено по силата на Кодекса, ще продължи до изборите за Европейски парламент. Последните доклади от платформите ще бъдат публикувани през юни. Както бе договорено през март, лидерите на ЕС ще се върнат към въпроса за дезинформацията на юнското заседание на Европейския съвет. Оценката на Комисията ще бъде включена в тези обсъждания.

До края на 2019 г. Комисията ще извърши цялостна оценка на първите 12 месеца от действието на Кодекса. В случай че резултатите се окажат незадоволителни, Комисията може да предложи по-нататъшни мерки, включително от регулаторен характер.

Контекст

Кодексът за поведение е преведен на всички официални езици на ЕС, което ще улесни прилагането му на национално равнище, ще го направи по-достъпен за всички граждани и допълнително ще засили значението му.

Ежемесечното докладване е заложено в Кодекса за поведение и е част от Плана за действие срещу дезинформацията, който Европейският съюз прие миналия декември с цел изграждане на капацитет и укрепване на сътрудничеството между държавите членки и институциите на ЕС при активната борба с дезинформацията и произтичащите от нея заплахи.

Докладващите страни подписаха доброволно Кодекса за поведение през октомври 2018 г. Кодексът има за задача постигането на целите, изложени в представеното през април 2018 г. съобщение на Комисията, и предвижда широк спектър от задължения:

 • прекъсване на приходите от реклама към профили и уебсайтове, които манипулират фактите, и предоставяне на рекламодателите на адекватни средства за защита и сведения относно уебсайтовете, разпространяващи дезинформация;
 • публично оповестяване на рекламата с политическо съдържание и полагане на усилия за оповестяването на тематично ориентираната реклама;
 • ясна и достъпна за обществеността политика относно идентичността и ботовете в интернет и мерки за закриване на фалшивите профили;
 • осведомяване и предоставяне на инструменти в услуга на информирания избор, както и улеснен достъп до различни гледни точки по въпроси от обществен интерес, отдавайки предимство на надеждните източници;
 • осигуряване на изследователите на съобразен с неприкосновеността на личните данни достъп до информация, който да им позволи да следят и разбират по-добре разпространението на дезинформацията и последствията от нея.

В навечерието на изборите за Европейски парламент през май 2019 г. и преди началото на предизборната кампания Комисията следи напредъка на платформите по поетите от тях най-важни и неотложни ангажименти: контрол над рекламното позициониране, политическа и тематично ориентирана реклама, и неприкосновеност на услугите. Това наблюдение се провежда в сътрудничество с Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA).

Кодексът за поведение във връзка с дезинформацията е тясно свързан с препоръката, включена в пакета от мерки за изборите, който председателят Юнкер представи в речта си за състоянието на Съюза през 2018 г. и който цели осигуряването на свободни, честни и сигурни избори за Европейски парламент. Мерките включват повишаване на прозрачността на рекламата с политическо съдържание в интернет и възможност за налагане на санкции за незаконно използване на лични данни с цел умишлено да се повлияе върху резултатите от изборите за Европейски парламент. Освен това държавите членки бяха посъветвани да създадат национални мрежи за изборно сътрудничество, състоящи се от съответните национални органи (избирателни органи и органи в областта на киберсигурността, защитата на данните и правоприлагането), и да определят звено за контакт, което да участва в мрежа за изборно сътрудничество на европейско равнище. Първото заседание на европейско равнище бе проведено на 21 януари, второто — на 27 февруари, а третото — на 4 април 2019 г.

Кодексът за поведение допълва също и редица мерки в подкрепа на медийната грамотност, както и създаването на мрежа от независими проверители на факти и изследователи. По-специално Комисията финансира проекта за Социална обсерватория за анализ на социалните медии и дезинформацията (SOMA), която предоставя платформа за сътрудничество за независими европейски проверители на факти. Крайната цел на всички тези мерки е да се засили ролята на независимите организации на гражданското общество и на потребителите, за да могат те да сигнализират за заплахи от дезинформация и да си сътрудничат с платформите за по-добро разкриване и анализ на моделите и тенденциите за дезинформация.

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news