Новини

гр. Стара Загора
ул. "Ген. Столетов" 127, тел: 042 605 007
гр. Казанлък
бул. "Розова долина" 6, тел. 0431 98260
гр. Ямбол 
ул. Раковски 1, п.к. 291, тел.: 046 66 29 39

Експерти на Комисията от Съвместния изследователски център ще предоставят съдействие и насоки на 13 български научноизследователски и иновационни центъра, за да им помогнат да представят новаторските си идеи на пазара, да улеснят предаването и разпространението на знания и да засилят както връзките си с предприятията, така и участието си в европейски и международни проекти за сътрудничество.

Експертите ще помагат на 13-те центъра също така да подобряват правната, управленската и оперативната си рамка, да се справят с въпросите на държавните помощи и да откриват възможности за финансиране, в т.ч. със средства на ЕС. Комисарят Йоханес Хан, отговарящ за политиката за съседство, преговорите за разширяване и регионалната политика, заяви: Развитието на тези 13 центъра, финансирани от ЕС, и съдействието от страна на Комисията ще доведат до подобряване на резултатите на българската иновационна система. Това ще помогне на местните научни изследователи да превърнат работата си в проекти с висока добавена стойност – за икономиката и за хората, и им осигурява възможност да предлагат новаторския си подход в световен мащаб.

Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, отговарящ за Съвместния изследователски център, заяви: За да определим най-добрите начини за насърчаване на местните икономики и развитието с помощта на средствата от ЕС, от решаващо значение е да съберем заедно представителите на местните власти, академичните среди, предприятията и гражданското общество. Досега основаващият се на обективни данни приобщаващ подход към провеждането на политиката е показвал отлични резултати, осигурявайки на европейските региони възможност да се съсредоточат върху своите предимства и приоритети.

Сред 13-те центъра има четири „центъра за върхови постижения“, т.е. институции за фундаментални научни изследвания, и девет „ центъра за компетентност“, чиято основна дейност са приложните научни изследвания с потенциал за внедряване в промишлеността. Става дума за сектори като мехатроника, цифрови технологии, творчески и игрални отрасли и биотехнологии, както и други области, в съответствие с приоритетите, предвидени в стратегията на България за интелигентна специализация – нейната стратегия за промишлеността и иновациите въз основа на местните конкурентни предимства.

Този проект за съдействие ще се изпълнява до края на юни 2020 г., с допълнителен бюджет от 250 000 евро от Европейския фонд за регионално развитие като добавка към 170-те милиона евро, заделени за научни изследвания и иновации по българската програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2014 – 2020 г., финансирана със средства от ЕС. Резултатите от това начинание ще допринесат за съставянето на новите програми по линия на политиката на сближаване за периода 2021 – 2027 г. и ще подпомогнат усилията на България да осъвремени научноизследователската и иновационната си екосистема.

Контекст

По-рано Комисията, посредством Съвместния изследователски център, оказа съдействие за повишаването на оперативния капацитет на „ София Тех Парк“ – научно-технологичен парк в България, също съфинансиран със средства от бюджета на ЕС. Комисията съдейства на държавите членки и регионите при cъставянето и изпълнението на техните стратегии за интелигентна специализация и чрез платформата за интелигентна специализация. Освен това през 2017 г. Комисията поде начинание за оказване на съдействие на 12 държави членки и региони в промишлен преход. Експертите на Комисията помогнаха на националните и регионалните власти да установят какво задържа създаването на работни места и растежа и да поемат по пътя на иновациите, които са им нужни, за да отстояват позициите си в глобализираната икономика.

По проекта EU4TECH „Изграждане на капацитет за предаване на технологии за Западните Балкани“, финансиран чрез Инструмента за предприсъединителна помощ, 15 местни университета получават съдействие за развитието на капацитет за иновации и предаване на технологии.

За повече сведения

- Стратегии за интелигентна специализация

- Средства от фондовете на ЕС за България за периода 2014 – 2020 г.

- Предложение на Комисията за бъдещата политика на сближаване за периода 2021 – 2027

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

Текущи покани

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 eu2018ro-banner

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news