Новини

Европейската комисия заедно с редица партньори стартира Европейска платформа за данни за COVID-19, която ще даде възможност за бързо събиране и обмен на научноизследователски данни.

 

Платформата е част от плана за действие „ЕНП срещу коронавируса“ и представлява поредната важна стъпка в усилията на ЕС да подкрепя изследователите в Европа и по света в борбата срещу пандемията от COVID-19.

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: „Пускането в действие на Европейската платформа за данни за COVID-19 е важна конкретна мярка за по-тясно сътрудничество в борбата с коронавируса. Продължавайки нашата дългогодишна и целенасочена подкрепа за отворената наука и отворения достъп, считаме, че сега е моментът да увеличим усилията си и да бъдем единни с нашите изследователи. Благодарение на съвместните ни усилия ще можем в по-голяма степен да разбираме и диагностицираме болестта и в крайна сметка да победим пандемията.“

Новата платформа ще осигури отворена и надеждна eвропейска и глобална среда, чийто мащаб е съобразен с потребностите и в която изследователите могат да съхраняват и споделят набори от данни, като например ДНК последователности, белтъчни структури, данни от предклинични проучвания и клинични изпитвания, както и епидемиологични данни. Платформата е плод на съвместните усилия на Европейската комисия, Европейския институт по биоинформатика към Европейската лаборатория по молекулярна биология (EMBL-EBI), междуправителствената научна организация Elixir и проекта COMPARE, както и държавите — членки на ЕС, и други партньори.

Бързият и отворен обмен на данни значително ускорява научните изследвания и открития, което пък дава възможност за ефективна реакция при извънредната ситуация във връзка с коронавируса. Европейската платформа за данни за COVID-19 е в унисон с принципите, заложени в Изявлението относно споделянето на данни при извънредна ситуация в областта на общественото здраве, и подчертава ангажимента на Комисията за свободен достъп до научноизследователски данни „Отворена наука“, чиято цел е науката да бъде по-ефективна, по-надеждна и по-добре адаптирана към предизвикателствата пред обществото.Платформата представлява също приоритетен пилотен проект за постигане на целите на Европейския облак за отворена наука (EOSC) и доразвива вече изградените мрежи между Европейския институт по биоинформатика към Европейската лаборатория по молекулярна биология и националните инфраструктури за данни в областта на общественото здраве. 

План за действие „ЕНП срещу коронавируса“ 

На 7 април 2020 г. министрите, отговарящи за научните изследвания и иновациите във всички 27 държави — членки на ЕС, подкрепиха 10 приоритетни действия от плана за действие „ЕНП срещу коронавируса“. Като се основава на общите цели и инструментите на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП), планът включва краткосрочни действия основани на тясна координация, сътрудничество, обмен на данни и съвместни усилия за финансиране между Комисията и държавите членки. В плана са залегнали основните принципи на Европейското изследователско пространство, като целта е да бъде постигнато максимално въздействие от тях в подкрепа на изследователите и на държавите — членки на ЕС, за да бъде успешна борбата срещу пандемията от коронавирус. 

Стартиралата днес Европейска платформа за данни за COVID-19 се допълва от други действия, насочени към координиране на финансирането, разширяване на обхвата на големи клинични изпитвания, провеждани в целия ЕС, увеличаване на подкрепата за иновативни дружества и подпомагане на паневропейския маратон по програмиране в края на април, за да може той да мобилизира новаторите в Европа и гражданското общество. През следващите месеци съвместният план, в който се изброяват приоритетни действия, ще бъде редовно актуализиран с творческия принос на службите на Комисията и на националните правителства. 

Контекст

ЕС предприема решителни действия за борба с пандемията. Комисията също така предоставя стотици милиони евро за мерки за научни изследвания и иновации, насочени към разработването на ваксини, нови лечения, диагностични тестове и медицински системи за предотвратяване на разпространението на коронавируса.

Възползвайки се от дългосрочните инвестиции, направени преди избухването на пандемията (по линия на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие и рамковата програма „Хоризонт 2020“), включително за подобряване на наблюдението и подготвеността, ЕС бързо мобилизира 48,2 милиона евро за 18 подбрани научноизследователски проекта, разработващи в момента бързи диагностични тестове, които да бъдат правени на място, нови лечения и нови ваксини и действащи в областта на епидемиологията и моделирането, за да се подобри подготвеността и реакцията при епидемии. По проектите работят 151 изследователски екипа от цял свят. 

Европейският съюз също така мобилизира публично и частно финансиране в размер на почти 90 милиона евро посредством инициативата за иновативни лекарства и предложи финансова подкрепа от близо 80 милиона евро на новаторското предприятие CureVac, за да ускори разработването и производството на ваксина срещу коронавируса.

Наред с това неотдавнашната покана за представяне на предложения по програмата „Ускорител“ на Европейския научноизследователски съвет на стойност 164 милиона евро привлече значителен брой стартиращи предприятия и МСП с новаторски решения, които също могат да допринесат за справяне с пандемията. По същото време в момента над 50 текущи или приключили проекти на Европейския научноизследователски съвет дават своя принос за борбата с пандемията от коронавирус, като предоставят информация в няколко различни научни области (вирусология, епидемиология, имунология, обществено здраве, медицински изделия, социално поведение, управление на кризи). 

За да активизира сътрудничеството на световно равнище, ЕС координира международни инициативи в рамките на Световното сътрудничество в областта на научните изследвания за готовност при заразни болести (GloPID-R), което обединява 29 финансиращи институции от 5 континента и СЗО. Европейският съюз предостави също така финансиране в размер на 20 милиона евро на Коалицията за иновации в областта на епидемичната готовност (CEPI). И не на последно място, Партньорската програма за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни (EDCTP) ще финансира три покани за заявяване на интерес на стойност над 28 милиона евро по линия на „Хоризонт 2020“ за подкрепа на научните изследвания във връзка с коронавируса и за укрепване на капацитета за научни изследвания в държавите в Африка на юг от Сахара.

За повече информация

Европейска платформа за данни за COVID-19

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news