СтараЗагора1Почти 15 години България е пълноправен член на Европейския съюз. Почти 15 години терминът „Кохезионна политика“ присъства в медийното пространство. Почти 15 години Европейски информационен център Европа Директно – Стара Загорасе стреми да направи европейските дела близки до гражданите в регион Стара Загора.

Политиката на сближаване (Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионният фонд (КФ) и Европейският социален фонд (ЕСФ)) присъства в ежедневието на европейските граждани вече повече от 30 години. Тази политика е най-близо до гражданите, тъй като в момента подкрепя с една трета от бюджета на Съюза програми в 11 тематични цели. Въпреки това, хората не са наясно с добавената стойност на политиката на сближаване в техния регион.

Изразът "политика на сближаване" се отнася до политическата рамка на солидарност на европейско ниво, в която се вписват стотици хиляди проекти в цяла Европа, подпомагани от двата структурни фонда - Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ), както и от Кохезионния фонд. Икономическото и социално сближаване - такова, каквото е описано от страните членки в Единния акт през 1986 г., цели "намаляване на различията между отделните региони и на изоставането на най-необлагодетелстваните региони". Новият проект за договор на Европейския съюз му придава още едно, трето измерение и говори за: "политика на икономическо, социално и териториално сближаване".

Това означава, че политиката на сближаване трябва да работи и в полза на по-балансирано и устойчиво териториално развитие. Европейската регионална политика намира израз в по-конкретните действия на ЕФРР на регионално ниво.

Политиката на сближаване облагодетелства всички региони на ЕС. Нивото на инвестициите отразява нуждите от развитие на държавите членки. Според техния брутен вътрешен продукт (БВП) регионите се категоризират като по-силно развити, региони в преход или по-слабо развити. В зависимост от това фондовете могат да осигурят между 50 и 85% от общото финансиране на проектите. Останалото финансиране може да бъде от публични (национални или регионални) или частни източници. Основната цел на политиката е да направи регионите и градовете на Европа по-конкурентоспособни, да насърчи растежа и да способства за създаването на работни места.

Кръгът на потенциалните бенефициенти обхваща публични органи, предприятия (особено МСП), университети, асоциации, неправителствени организации и доброволчески организации. Заявленията за финансиране се подават до националния или регионалния орган, който управлява съответната програма.

Тук са представени само някои от местата, които Кохезионната политика, чрез своите фондове, е променила към по-добро във всяка община от Област Стара Загора. Използвани са снимки от фонда на Областен информационен център Стара Загора и на общините в региона.

 

Изложбата може да бъде разгледана и на живо на витрините на офиса на Информационен център Европа Директно - Стара Загора, намиращ се на ул. "Ген. Столетов" №127.