Европейската комисия публикува насоките си относно първия по рода си в световен мащаб Кодекс за поведение връзка с дезинформацията, който следва да бъде превърнат в по-ефективен инструмент за борба с дезинформацията.

 В насоките се излагат очакванията на Комисията, призовава се за по-големи ангажименти от страна на подписалите го страни и се предвижда по-широко участие в кодекса. Въз основа на стабилна рамка за мониторинг и ясни показатели за изпълнението страните, подписали кодекса, следва да намалят финансовите стимули за дезинформация, да дадат възможност на ползвателите да играят активна роля за предотвратяване на разпространението ѝ, да си сътрудничат по-добре с проверителите на факти в държавите — членки на ЕС, и на езиците на Съюза, и да осигурят рамка за достъп до данни за изследователите.

 В насоките се призовава за подсилване на Кодекса чрез неговото укрепване в следните области:

 

  • По-голямо участие с индивидуализирани ангажименти
  • Прекратяване на финансирането на дезинформацията
  • Гарантиране на интегритета на услугите
  • Предоставяне на възможност на ползвателите да разпознават и сигнализират за дезинформация
  • Увеличаване на обхвата на проверката на фактите и предоставяне на по-голям достъп до данни за изследователите
  • Стабилна рамка за мониторинг

 Повече информация ще намерите в съобщението тук.