Новини

Една година след приемането на предложението за нов пакт за миграцията и убежището Комисията представя днес доклад относно миграцията и убежището.

Комисията също така приема обновен план за действие на ЕС за борба с контрабандата на мигранти и съобщение относно прилагането на Директивата за санкции срещу работодателите. Инициативите, които са част от всеобхватния подход към миграцията в рамките на новия пакт за миграцията и убежището, имат за цел да се предотврати организираната експлоатация на мигранти и да се намали незаконната миграция в съответствие с целта на новия пакт за насърчаване на устойчивото и организираното управление на миграцията. С инициативите ще се реагира както на постоянните предизвикателства при разбиването на организирани престъпни групи, така и на необходимостта от адаптиране към нови предизвикателства, включително финансирана от държави контрабанда на мигранти, в отговор на ситуацията по външните граници на ЕС с Беларус.

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския ни начин на живот, заяви: Миналата седмица отбелязахме една година, откакто представихме предложенията си за нов пакт за миграцията и убежището. Напредъкът по приемането им беше болезнено бавен, докато същевременно продължаваха да се появяват трудности, свързани с миграцията, в нови и стари форми. Като се започне от непрестанния натиск в Централното Средиземноморие до влошаващото се положение в Афганистан и новия натиск върху източните ни граници, всички тези събития показват наложителната необходимост от устойчива европейска рамка в областта на убежището и миграцията. Ако бъдат приети предложенията за пакта, те биха могли значително да подобрят способността на държавите членки да се справят с цял набор от проблеми, пред които са изправени в момента. Ако научихме нещо през последните години, то е, че опитите за самостоятелно справяне с тези проблеми не са вариант. Време е да се обединим около общи решения.

Комисарят по въпросите на вътрешните работи Илва Йохансон заяви: Постигнахме значителен напредък по новия пакт за миграцията и убежището, а неотдавнашните събития подчертават колко е неотложно да се отбележи напредък по нашите добре балансирани предложения: предложенията за скрийнинга и Евродак ще позволят правилни проверки на всички, които пристигат в ЕС, като същевременно това ще бъде допълнено с предложенията ни относно солидарността. Постигането на съгласие по регламент относно рамка за презаселването ще помогне на Европа да има силна позиция на световната сцена, като покаже как ние и държавите членки предлагаме на практика закрила на нуждаещите се. Постигнахме баланс, сега се нуждаем от резултати.

Доклад относно миграцията и убежището: новият пакт — една година по-късно

В днешния доклад се прави преглед на постигнатия напредък и на основните промени в политиката в областта на миграцията и убежището през изминалата година и половина, набелязват се основните предизвикателства и се обръща внимание на перспективите за напредък, като се посочват етапите за постигането на стабилна, жизненоспособна и справедлива политика в областта на миграцията.

Той обхваща всички аспекти на управлението на миграцията. Докладът съдържа преглед на актуалното състояние на миграционните движения и на въздействието на пандемията и представя действията на агенциите на ЕС в областта на управлението на границите и убежището, непрекъснатата подкрепа, предоставяна от Комисията на подложените на натиск държави членки, финансирането, както и въпроса за неразрешените движения в рамките на ЕС. В него се изтъкват непосредственият отговор на ЕС на положението в Афганистан, подкрепата на ЕС за Гърция и реакцията, свързана с лицата, пристигащи от Беларус. Докладът съдържа подробна информация за напредъка в укрепването на законодателната рамка и пълен преглед на сътрудничеството с държавите партньори въз основа на новия подход, посочен в пакта. В него се разглежда и напредъкът по отношение на интеграцията и приобщаването.

ЕС предприе много действия за подобряване на способността си да се справя с променящите се предизвикателства, свързани с управлението на миграцията. Понастоящем бързият и конструктивен напредък по законодателните досиета в рамките на новия пакт е от първостепенно значение и ще послужи за по-нататъшното укрепване на способността на Европа да защитава своите граници, да приема тези, които имат право да идват, при хуманни условия, както и да се отнася с достойнство към лицата, които нямат това право, в съответствие с ценностите и принципите на ЕС.

Обновен план за действие на ЕС за борба с контрабандата на мигранти (2021—2025 г.)

Предотвратяването на контрабандата на мигранти и борбата с нея са стратегически цели на новия пакт за миграцията и убежището и на Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност, които изискват постоянно международно сътрудничество и координация. Въз основа на напредъка, постигнат в рамките на първия План за действие на ЕС за борба с контрабандата на мигранти (2015—2020 г.), Комисията, като работи заедно с върховния представител:

 • ще установи оперативни партньорства за борба с контрабандата с конкретни инструменти като част от всеобхватни, балансирани, съобразени с нуждите и взаимноизгодни партньорства в областта на миграцията, като продължи да разчита на доверието и взаимното сътрудничество;
 • ще доразвие всички оперативни, правни, дипломатически и финансови инструменти, с които ЕС разполага, за да отговори на инструментализирането на незаконната миграция от страна на държавни участници, включително като вземе последващи мерки в редица области на политиката, например визите, търговията, развитието, финансовата помощ и други. Частичното спиране на прилагането на Споразумението за облекчаване на визовия режим с Беларус, което Комисията предлага днес, е конкретен пример за такива мерки;
 • ще подобри на прилагането на правните рамки за санкциониране на контрабандистите, включително чрез Протокола на ООН относно контрабандата на мигранти по суша, вода и въздух, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, а в рамките на ЕС —Пакета относно лицата, подпомагащи контрабандата;
 • ще подобри прилагането на правната рамка за защитата от експлоатация, включително Директивата за борба с трафика на хораДирективата за правата на жертвитеДирективата относно разрешенията за пребиваване и Директивата за санкции срещу работодателите ;
 • ще вземе мерки във връзка с променящите се онлайн практики и инструменти, които улесняват контрабандата, чрез засилено оперативно сътрудничество и обмен на информация между националните органи и агенциите на ЕС;
 • ще засили изследванията и събирането на данни с цел по-добро разбиране на миграционните тенденции, естеството и обхвата на престъпните мрежи, въздействието на политиките за борба с контрабандата и начина на функциониране на престъпните мрежи.

Съобщение относно прилагането на Директивата за санкции срещу работодателите

Незаконната заетост е основен фактор за незаконната миграция. Тя е вредна както от човешка, така и от икономическа гледна точка, тъй като излага хората на риск от експлоатация и води до загуби за публичните финанси и накърняване на личностни и социални права.

Директивата за санкции срещу работодателите предоставя европейска правна рамка за предотвратяване и вземане на мерки срещу незаконната заетост на незаконни имигранти. В днешния доклад се набелязват действия за подобряване на начина, по който Директивата се прилага на практика, за предприемане на мерки от страна на държавите членки във връзка с неефективното използване на правилата относно санкциите, защитните мерки и проверките за откриване на злоупотребяващи работодатели и за защита на мигрантите от експлоатация. За да помогне на държавите членки да подобрят прилагането на съвместно приетите правила на ЕС, Комисията:

 • ще насърчава диалога с органите и различните заинтересовани лица в държавите от ЕС, включително чрез възобновяване през 2021 г. на дейността на своята специална експертна група за незаконната миграция във връзка с Директивата за санкции срещу работодателите;
 • ще подкрепя обмена на добри практики, като работи със заинтересовани лица, например национални трудови и имиграционни органи, профсъюзи, организации на гражданското общество, социални партньори, международни организации и европейската платформа за противодействие на недекларирания труд;
 • ще следи постоянно изпълнението на Директивата и ще насочи вниманието си към нейното ефективно прилагане, като ще започне производства за установяване на нарушение, ако е целесъобразно.

До края на 2022 г. Комисията ще изпълни мерките, посочени в съобщението, и ще докладва за постигнатите резултати в следващия доклад за изпълнението, който трябва да бъде представен най-късно през 2024 г. В контекста на постигнатия напредък Комисията ще прецени дали са необходими изменения на съществуващата правна рамка.

Контекст

Днешният набор от предложения е едно от последващите пакта действия, както бе обявено миналия септември.

В допълнение към данните, предоставени в доклада относно миграцията и убежището, налице е също нова статистическа информация на специална уеб страница със статистически данни, която е актуализирана днес. Неотдавнашните цифри потвърждават, че пандемията от COVID-19 е оказала значително въздействие върху миграцията през 2020 г., като броят на законно и на незаконно пристигащите е намалял в сравнение с 2019 г. Предварителните данни показват, че населението на ЕС е намаляло с около 300 000 души през 2020 г., което се дължи отчасти на по-малка нетна миграция, но също и на по-големия брой смъртни случаи вследствие на пандемията. Спадът в броя на пристигащите през 2020 г. бе временен, тъй като наличните данни за 2021 г. сочат увеличение на годишна база. По-конкретно такъв е случаят с незаконно пристигналите по маршрутите на Централното Средиземноморие, Западното Средиземноморие и източната граница (от Беларус). Държавите членки продължиха да работят за намаляване на броя на натрупаните заявления за предоставяне на убежище: в края на юни в ЕС имаше около 700 000 висящи заявления, което е най-ниското равнище от средата на 2015 г. насам.

За повече информация

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg