Европейската комисия получи официален план за възстановяване и устойчивост от България. В плана се определят реформите и проектите за публични инвестиции, които България планира да осъществи с подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост.

 Механизмът за възстановяване и устойчивост е в основата на NextGenerationEU, откъдето ще бъдат осигурени 800 милиарда евро (по текущи цени) в подкрепа на инвестициите и реформите в целия ЕС. Механизмът за възстановяване и устойчивост ще играе решаваща роля за подпомагане усилията на Европа да излезе по-силна от кризата и за обезпечаване на екологичния и цифровия преход.

 Планът бе представен, след като Комисията и българските органи проведоха интензивен диалог.

 План на България за възстановяване и устойчивост

 България поиска безвъзмездни средства в размер на общо 6,6 милиарда евро по Механизма за възстановяване и устойчивост.

 Планът на България е структуриран около четири стълба: Иновативна България, Зелена България, Свързана България и Справедлива България. Планът включва мерки в области като декарбонизацията на икономиката, образованието и уменията, научните изследвания и иновациите, интелигентната промишленост, енергийната ефективност, устойчивото селско стопанство, цифровата свързаност, социалното приобщаване и здравеопазването. Проектите в плана обхващат целия жизнен цикъл на Механизма за възстановяване и устойчивост до 2026 г. В плана се предлагат проекти във всички седем европейски водещи области.

 Следващи стъпки

 Комисията ще оцени плана на България въз основа на единадесетте критерия, установени в регламента, и ще превърне съдържанието му в правно обвързващи актове. Тази оценка ще включва преглед на това дали планът допринася за ефективното преодоляване на всички или на значителна част от предизвикателствата, набелязани в съответните специфични за всяка държава препоръки, отправени в контекста на европейския семестър. Комисията ще оцени също така дали в плана е предвидено поне 37 % от разходите да са за инвестиции и реформи в подкрепа на целите в областта на климата и поне 20 % — за цифровия преход.

 По правило Съветът ще разполага с четири седмици, за да приеме предложението на Комисията за решение за изпълнение на Съвета.

 Комисията вече получи 26 плана за възстановяване и устойчивост. Тя ще продължи да работи с нидерландските органи, за да им помогне да изготвят висококачествен план.

 Комисията прие положителни оценки за 22 плана. Тя продължава да оценява плановете на Швеция, Полша и Унгария.

 За повече информация

 NextGenerationEU: Въпроси и отговори относно Механизма за възстановяване и устойчивост

 Информационен документ относно Механизма за възстановяване и устойчивост

 Механизъм за възстановяване и устойчивост: отпускане на безвъзмездни средства

 Регламент за Механизма за възстановяване и устойчивост

 Уебсайт на Механизма за възстановяване и устойчивост

 Уебсайт на работната група по възстановяването и устойчивостта (RECOVER)

 Уебсайт на ГД „Икономически и финансови въпроси“