•   Минималната работна заплата следва да гарантира достоен стандарт на живот
  • Колективното договаряне следва да бъде засилено в държавите, в които то обхваща по-малко от 80 % от работниците
  • Правомощията на националните органи и автономността на социалните партньори за определяне на заплатите трябва да се зачитат изцяло

В четвъртък евродепутатите одобриха мандат за започване на преговори по директива, която ще гарантира на всички работници в ЕС справедлива и адекватна минимална работна заплата.

Парламентът одобри мандата, договорен от комисията на ЕП по заетост и социални въпроси (EMPL), с 443 гласа „за”, 192 „против“ и 58 „въздържал се“. Преговорите могат да започнат веднага след като Съветът на ЕС одобри своята позиция.

Проектът за директива относно минималната работна заплата има за цел да определи минимални изисквания, за да се гарантира доход, който дава възможност за достоен стандарт на живот на работниците и техните семейства. Това може да се постигне чрез въвеждането на законоустановена минимална работна заплата (най-ниското равнище на заплащане, разрешено от закона), или чрез въвеждане на законоустановена възможност работниците да договарят своите заплати с работодателите чрез колективно договаряне.

Парламентът също така настоява да бъде засилен и разширен обхватът на колективното договаряне, като бъдат задължени държавите членки, в които по-малко от 80 % от работниците са обхванати от тези споразумения, да предприемат активни стъпки за насърчаване на този инструмент.

Допълнителна информация относно доклада на комисията на ЕП по заетост и социални въпроси.

Контекст

Решението на комисията на ЕП по заетост да започне преговори със Съвета беше обявено при откриването на пленарната сесия в Страсбург в понеделник. Тъй като до полунощ във вторник над 71 членове на ЕП възразиха срещу решението, към дневния ред на пленарните заседания трябваше да бъде добавено гласуване в пленарна зала относно мандата.

 Допълнителна информация

 Комисия по заетост и социални въпроси

Приетият текст ще бъде достъпен тук

Прессъобщение след гласуването в комисията по заетост

Процедурно досие

Профил на съдокладчика Денис Радке (ЕНП, Германия)

Профил на съдокладчика Агнес Йонгериус (С&Д, Нидерландия)