Хора от целия ЕС гласуваха във Варшава на 9 януари препоръки за подобряване на здравеопазването, борбата с промените в климата и опазването на природата.

В рамките на Конференцията за бъдещето на Европа полската столица приветства около 200 участници за третата и последна среща на граждански панел, посветен на промените в климата, околната среда и здравеопазването.

На срещата гражданите обсъдиха какви препоръки ще направят в пет области: по-добър начин на живот, защита на природата и здравето, пренасочване на икономиката,
ограничаване на свръхпроизводството и свръхпотреблението, полагане на грижи за всички.

Участниците гласуваха по общо 64 предложения за препоръки - бяха одобрени 51 препоръки, а 13 предложения не достигнаха нужната подкрепа от поне 70% от гласовете.

По-добър начин на живот

Участниците в панела препоръчаха предоставянето на субсидии от ЕС за биоземеделие, въвеждането на минимални стандарти за храната в училищните столове, изготвянето на директива за развитие на градските райони с цел озеленяване на градовете, както и допълнителни инвестиции за полагането на велосипедни алеи.

Защита на природата и здравето

Гражданите призовават за единна схема за етикетиране, която обяснява цялостния екологичен отпечатък на продуктите, купувани в ЕС, както и ясно обозначаване на хормоналните вещества в храните. Нездравословните храни следва да подлежат на по-високо данъчно облагане, за да се намали потреблението им. 

Препоръчва се драстично намаляване на използването на химически пестициди и торове. За да се опази биоразнообразието, гражданите искат разширяване на защитените зони и бързо и масово залесяване. Те се обявяват също така за постепенно премахване на интензивното животновъдство.

Пренасочване на икономиката и потреблението

Гражданите предлагат ЕС да улеснява по-дългото използване на продукти чрез удължаване на гаранционните срокове и налагане на максимални цени на резервните части. Според тях трябва да се наложат по-стриктни стандарти за екологично производство, които следва да важат и за вносните стоки.

Борба със замърсяването

Поставянето на филтри за ограничаване на въглеродните емисии трябва да стане задължително, особено за въглищните електроцентрали. Гражданите искат да се налагат глоби на замърсителите и да се намали вносът на стоки, които не отговарят на стандартите на ЕС за екологичния отпечатък.

ЕС следва също така да подкрепи усилията на страните членки за подобряване на свързаността на селските райони, да насърчи развитието на достъпен обществен транспорт и да окуражава закупуването на електрически автомобили и разработването на други незамърсяващи технологии.

Полагане на грижи за всички

Гражданският панел препоръчва промяна в Европейските договори, с която да се създаде правна база за повече мерки на ЕС относно здравеопазването. Здравните лечения в целия ЕС трябва да бъдат с еднакво качество и на приемливи цени - гражданите предлагат създаване на европейска агенция за обществени поръчки, която да може да договори по-добри цени на лекарствата за всички държави членки.

Следващи стъпки

Представители на гражданския панел ще представят и разискват формулираните препоръки на следващото пленарно заседание на Конференцията за бъдещето на Европа на 21-22 януари в Страсбург. Пленарното заседание включва членове на европейските институции, националните парламенти, местни власти и граждани.

Крайните заключения на Конференцията ще бъдат изложени в доклад, отправен към председателите на Парламента, Съвета и Комисията. Трите институции са се ангажирали да предприемат конкретни действия по заключенията на Конференцията.

Останалите европейски граждански панели също ще формулират своите препоръки по конкретни теми в близко бъдеще.

Допълнителна информация

 

Аудиовизуални материали за европейските граждански панели

Момент от заседанията на европейския граждански панел във Варшава