Новини
  • Всички деца трябва да се възползват от равни и безплатни възможности за образование
  • Налични средства от ЕС за подобряване на училищата и увеличаване на записването на всички равнища
  • Спиране на европейски пари за политики, които затвърждават сегрегацията
  • Системният неуспех за справяне с проблема е въпрос, свързан с основните ценности на ЕС
  • Парламентът изисква всеобхватен набор от политики и подходящо финансиране за справяне с проблема с продължаващата сегрегация на ромските деца в образованието.

 

В резолюция, приета с вдигане на ръка, Парламентът подчертава, че правото на ЕС и международното право налагат всички деца, включително децата от ромски произход, да се ползват от равни и свободни възможности за образование, което не е така в целия ЕС.

Без повече сегрегация: добро образование за всички ромски деца

Парламентът изразява съжаление относно продължаващата сегрегация на ромските деца в специални училища и посочва, че стандартизираните психологически тестове не следва да се използват за изключване от общообразователните образователни системи. Вместо това са необходими стратегии за премахване на сегрегацията, приобщаващи методи на обучение и гаранции за пълен достъп до училищни дейности.

Необходими са също така мерки за справяне с бедността и социалното изключване, за да се „прекъсне порочният кръг на предаване на бедността между поколенията и намалените възможности за учене у дома“. Членовете на ЕП поставят акцент върху цифровото образование; значението на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ); справяне с процента на преждевременно напусналите училище; и неравенството между половете, което може да доведе до изключване на ромските момичета от политики на приобщаване.

ЕС и държавите членки трябва да направят повече

Производствата за установяване на неизпълнение на задължения (Чехия през 2014 г., Словакия през 2015 г., Унгария през 2016 г. във връзка с Директивата за расовото равенство), както и сезирането на Съда на ЕС от Словакия през 2023 г. не са коригирали положението. Комисията следва да направи всичко по силите си, за да защити основните ценности на ЕС, като започне с насочването на средства от ЕС към недискриминационни практики. Комисията следва също така да направи оценка на положението в контекста на европейското пространство за образование до 2025 г. Системният неуспех в борбата с дискриминацията следва да бъде разгледан в нейния годишен доклад относно върховенството на закона, а неизпълнението на съответните съдебни решения следва да задейства механизма за обвързване с условия за спазване на принципите на правовата държава.

Страните от ЕС също трябва да увеличат усилията си за премахване на системната дискриминация. Участието на ромските деца в образованието от ранна детска възраст оказва положително въздействие върху тяхното развитие, заетост и достъп до жилищно настаняване, като по този начин прекъсва цикъла на маргинализацията. Държавите членки следва систематично да наблюдават рисковете от отпадане от училище и да предоставят педагогическа помощ и индивидуални консултации. Извънкласните дейности за родителите също са важни, тъй като пълноценното им ангажиране също би спомогнало за намаляване на процента на преждевременно напусналите училище.

Членовете на ЕП осъждат факта, че училищата, посещавани от ромски деца, често имат недостатъчен капацитет, работят на две смени, разположени са в отделни сгради или в училища от контейнери и предлагат неотговарящо на стандартите и фактически сегрегирано качество на образованието. Финансови ресурси за подобряване на положението са на разположение чрез различни национални и европейски финансови инструменти, включително „Еразъм+“Европейския социален фонд плюсЕвропейския фонд за регионално развитие и Механизма за възстановяване и устойчивост, подчертават евродепутатите.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europass



purple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg