euflag-2Бъдещето на Европа е в собствените ни ръце. С убеждението, че Европейският съюз е най-добрият инструмент за постигането на нашите цели, ще продължим да работим заедно, за да направим нашия Съюз по-силен, по-сплотен и по-демократичен през следващите години.

Европа възвръща силата си и ние трябва да оползотворим този нов импулс. В оставащите около 18 месеца до следващите европейски избори - демократичен момент от решаващо значение, в който гласоподавателите дават оценка на ефективността на Съюза, е време да покажем, че Европа може да постига резултати в полза на своите граждани, когато и където това е необходимо.

Съвместната декларация относно законодателните приоритети на ЕС за 2017 г., първата след създаването на този инструмент с Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г., демонстрира стойността си като инструмент за поддържане на политическото внимание относно ключовите предложения, по които има най-голяма необходимост от резултати, и тя следва да бъде подновена за периода до провеждането на изборите за Европейски парламент.

Трите институции изразяват съгласие да представят положителна програма за един по-приобщаващ и по-сплотен ЕС и за ориентирана към бъдещето нова финансова рамка за периода след 2020 г., която способства за постигането на целите на Съюза и гарантира точния баланс между политиките на ЕС в интерес на гражданите. В унисон с това силно желание за резултати ще отдадем приоритет в законодателния процес на следните инициативи, с цел да осигурим съществен напредък и, когато това е възможно, конкретни резултати преди изборите за Европейски парламент през 2019 г.:

1.

По-добра защита на сигурността на нашите граждани, като се гарантира, че компетентните органи на държавите членки разполагат с информация за лицата, които пресичат общите външни граници, като осигурят оперативно съвместими информационни системи на ЕС за сигурност, регистри за съдимост, управление на границите и миграцията, както и посредством укрепване на нашите инструменти за борбата с тероризма и изпирането на пари и повишаване на конкурентоспособността и иновациите на отбранителната промишленост на Съюза чрез Европейския фонд за отбрана;

2.

Реформиране и развиване на миграционната ни политика в дух на отговорност и солидарност, включително реформа на общата европейска система за убежище, включително на механизма от Дъблин, и на пакета от мерки в областта на законната миграция;

3.

Даване на нов тласък на създаването на работни места, растежа и инвестициите посредством модернизиране на инструментите на ЕС за защита на търговията и отбелязване на напредък в скрининга на преките чуждестранни инвестиции в ЕС, подобряване на управлението на отпадъците в кръговата икономика, полагане на усилия за задълбочаване на нашия Икономически и паричен съюз и завършване на банковия съюз по начин, който да гарантира баланс между поделянето и намаляването на рисковете;

4.

Засилване на социалното измерение на Европейския съюз като се работи за подобряване на координирането на системите за социална сигурност, закрила на работниците от рискове за здравето на работното място, гарантиране на справедливо третиране на всички лица на нашите пазари на труда чрез осъвременяване на правилата за командироването на работници и подобряване на трансграничното правоприлагане;

5.

Изпълнение на ангажимента ни да създадем свързан цифров единен пазар, посредством завършване на модернизирането на правилата за сектора на електронните комуникации, установяване на по-високи стандарти на защита на потребителите при онлайн и дистанционни продажби както на цифрови, така и на физически стоки, и посредством укрепване на киберсигурността;

6.

Изпълнение на целта ни за амбициозен енергиен съюз и ориентирана към бъдещето политика в областта на изменението на климата, по-конкретно чрез прилагане на рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г., последващи действия във връзка с Парижкото споразумение, включително чрез законодателство в областта на чистата енергия за всички европейци и екологосъобразна мобилност;

7.

По-нататъшно укрепване на демократичната легитимност на равнището на ЕС чрез по-добро функциониране на Европейската гражданска инициатива и повишена прозрачност при финансирането на политическите партии.

Освен това изразяваме съгласие, че трябва да бъде отбелязан напредък и по следните важни въпроси:

да продължим да отстояваме общите европейски ценности, демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, да укрепваме демократичната легитимност на ЕС, включително нашия съвместен ангажимент за борба с дискриминацията и ксенофобията;

да продължим да провеждаме солидна, отворена и основана на правила търговска политика с твърдото убеждение, че търговията допринася за създаването на благоденствие и работни места;

да водим борба с данъчните измами, укриването и избягването на данъци, както и да изградим солидна и справедлива данъчна система;

да осигурим справедливост и подходящо ниво на социална защита и социални права, както е установено в 20-те ключови принципа на Европейския стълб на социалните права;

да засилим ролята на ЕС за защитата и отстояването на интересите ни отвъд неговите граници, както и в полза на стабилността, сигурността и мира;

да осигурим високо равнище на защита на данните, цифровите права и етичните стандарти като оползотворяваме предимствата и избягваме рисковете, свързани с развитието на изкуствен интелект и роботиката.

Трите институции се споразумяват също да продължат работата по всички текущи предложения.

Въпреки значителния напредък, постигнат във връзка с резултатите по предложенията, набелязани като приоритетни в Съвместната декларация от 2017 г., сме решени да завършим това, за което сме поели ангажимент. Ще продължим да работим по предложенията, представени от декември 2016 г. насам. Заедно с това ще се заемем със законодателните предложения, изложени в работната програма на Комисията за 2018 г.

Запазваме ангажимента си да работим за правилното изпълнение и прилагане на действащото законодателство.

Ние, в качеството си на председатели на Европейския парламент, на Съвета и на Европейската комисия, редовно ще наблюдаваме своевременното и ефикасно изпълнение на настоящата съвместна декларация.

Antonio TAJANI

Председател на Европейския парламент

Jüri RATAS

Председател на Съвета

Jean-Claude JUNCKER

Председател на Европейската комисия


Изявление на Съвета

„Във връзка със споменатото в съвместната декларация завършване на изграждането на банковия съюз се припомнят заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 17 юни 2016 г. за пътна карта с оглед на приключване изграждането на банковия съюз. Съветът остава ангажиран с тази пътна карта и подчертава необходимостта изграждането на банковия съюз да завърши по отношение на намаляването и споделянето на рисковете във финансовия сектор, в подходящата последователност, съгласно посоченото в тези заключения.“