Всяка година Европейската комисия набира стажанти за период от пет месеца, с начало на стажа през месеците март и октомври. Възможни са два вида стаж – за преводачи (към Генерална дирекция "Преводи" в Люксембург) и общи административни стажове (към някои от Генералните дирекции на Комисията в Брюксел, представителство на Комисията в държава-членка или делегация на Комисията в трета страна). Изискването към кандидатите е да имат завършено висше образование (степен Бакалавър).

За повече информация:

http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

Стажове и учебни посещения в Европейския парламент

Парламентът предлага няколко възможности за стажове и учебни посещения в рамките на своя Генерален секретариат с цел професионално обучение и обогатяване на познанията за Европейския парламент и неговата дейност.

Стажовете могат да са платени или неплатени и са следните няколко вида: общa насоченост, журналистическа насоченост и стажове за писмени и устни преводачи.

За повече информация:

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&language=BG

Стажове в Съвета на ЕС

Съветът на ЕС предлага три вида стаж в рамките на своя Генерален секретариат: платени стажове за висшисти, неплатени стажове в рамките на цикъл на университетско обучение и стажове на служители от държавната администрация. Продължителността на стажа е минимум три и максимум пет месеца.

За повече информация:

http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?id=1292〈=EN&mode=g

Стажове в Комитета на регионите

Всяка година, Комитетът на регионите предоставя ограничен брой обменни програми/стажове за млади граждани, от Европа и други региони, като им предoставя възможността да придобият трудов опит в Европейска институция.

Два типа стажове са достъпни: платени дългосрочни стажове ( stages ) и неплатени краткосрочни стажове ( séjours d'étude ).

За повече информация

 

Стажове в Съда на ЕО

Два пъти годишно (през март и октомври) Съдът предлага ограничен брой стажове за период от пет месеца. Кандидатите трябва да са завършили право, политология (с правна насоченост) или да имат квалификация за конферентен превод, ако желаят да работят за преводаческите служби на Съда. Изисква се добро владеене на френски език.

Формуляр за кандидатстване (на френски) заедно с автобиография трябва да се изпратят по пощата на адреса, обозначен тук: http://curia.europa.eu/en/instit/presentationfr/index_emplois_stag.htm

 

Стажове към службата на Европейския омбудсман

Два пъти в годината (през септември и януари) Европейският омбудсман предлага стажове за дипломирани юристи с добри познания по общностно право. Стажовете се провеждат в Страсбург или Брюксел за период между четири месеца и една година.

За повече информация:

http://www.ombudsman.europa.eu/trainee/en/default.htm

Стажове в Европейската инвестиционна банка

Всички актуални конкурси за работа се публикуват на този сайт:

http://www.eib.org/about/jobs/index.htm

Стажове в Европейската централна банка

Европейската централна банка набира стажанти през цялата година за период от три месеца до една година. Кандидатите трябва да имат степен на завършено висше образование в някоя от следните области: икономика, финанси, бизнес администрация, право, човешки ресурси, превод и др. В зависимост от функциите на дирекцията, която набира стажанти, обаче, могат да се търсят кандидати и от други специалности.

Желаещите се приканват да посещават редовно интернет-страницата на ЕЦБ, където се публикуват всички актуални обяви за стажове.

Стажове в Икономическия и социален комитет

Икономическият и социален комитет предлага платени стажове за лица със завършено висше образование два пъти годишно (през февруари и септември). Има възможност и за кратки, неплатени стажове от един до три месеца за студенти, които трябва да завършат период на професионално обучение в рамките на академичната си програма.

За повече информация:

http://www.eesc.europa.eu/organisation/tgj/trainees/index_en.asp

Агенциите на Общността

Много от Агенциите на Общността също предлагат възможности за стажове: http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_en.htm