Европейският център за модерни езици (ECML) предлага платени шестмесечни стажовете на дипломанти. Седалището на центъра е в Грац, Австрия. Работата на центъра се състои в осъществяване на езиковите политики на Съвета на Европа и прилагане на иновативни подходи към преподаването и изучаването на модерни езици.

Кандидатите могат да избират между четири направления - "Интернет страница", "Планиране и организация", "Документация и ресурси"  и "Финанси и генерална администрация", в зависимост от собствените си качества и интереси. Стажът продължава шест месеца.

Изисквания

Стажът е насочен към кандидати с висше образование. Владеенето на английски или френски език е задължително. Кандидатите трябва да имат умения за работа с компютър.

Кандидатстване

Желаещите трябва да изпратят формуляр за кандидатстване, в който подробно трябва да опишат езиковите си умения.

Стипендия

Стажантите ще получават месечно възнаграждение в размер на 686 евро. ECML поема и част от пътните разходи на стажантите.

Крайни срокове

За стажове в периода юли - декември и септември - февруари крайният срок за кандидатстване е 31 март.За стажове в периода януари - юни през следващата година крайният срок за кандидатстване е 30 септември.

Допълнителна информация можете да намерите на официалната страница на ECML.