Тринадесет пречиствателни станции за отпадни води, 194.4 км канализационна и 337.9 км водопроводна мрежа, както и 5 регионални депа за твърди битови отпадъци са изградени до този момент по програма ИСПА. По програмата са рехабилитирани са 205 км пътища І клас, 39 км автомагистрали, през месец юни 2011 г. се очаква да бъдат въведени в експлоатация още 19.135 км автомагистрали, 67 км ж.п. линии и 7 ж.п. гари, изграден е Терминал 2 на летище „София". Това бе отчетено на провелото се днес осмо заседание на Комитета за наблюдение изпълнението на проектите, финансирани по бившата програма ИСПА. Заседанието се предхождаше от двудневни технически срещи в сектори околна среда и транспорт, в които участваха представители на ГД „Регионална политика" и „Околна среда" на Европейската комисия, Управляващите органи на помощта, Междинното звено в АПИ, Разплащателния и Одитен органи, международни финансови институции, представители на JASPERS и на крайните бенефициенти, както и неправителствени организации. Програма ИСПА стартира през 2000г., като един от трите финансови инструмента на общността (ИСПА, ФАР и САПАРД), създадени да подпомогнат десет Централно и Източноевропейски страни в подготовката им за присъединяване към ЕС. За 10 години на България по Програма ИСПА бяха предоставени 880.04 млн.евро безвъзмездна помощ, 367.4 млн.евро заемни средства от МФИ и национално съфинансиране 445.5 млн.евро. С този ресурс бяха финансирани 40 Финансови меморандуми, от които 27 инфраструктурни и 13 проекта за техническа помощ в двата сектора за укрепване на административния капацитет, както и за подготовката на проекти в настоящия финансов период. Общо по всички финансови меморандуми са договорени 1.519 млрд.евро, а са разплатени 1.07 млрд. евро, което представлява 70% от договорените средства. Основните изводи и препоръки, направени от страна на Европейската комисия по време на дискусиите на Комитета за наблюдение включваха детайлни препоръки за успешното завършване на програмата, както и усилията, положени от всички български институции, особено в последната година за максимално усвояване на средствата, преодоляване на натрупаните закъснения и завършване на проектите в срок. Крайните разплащания по програмата ще бъдат направени през 2011 г. и 2012 г., когато ще може да бъде направена оценка по отношение на нейната ефективност.
виж цялата статия