На 14 февруари 2010 г. от 10:00 до 13:00 часа в залата на Министерството на финансите (ул. „Славянска" 4) ще се състои информационен ден по процедура „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление" (подприоритет 3.1). Процедурата беше отворена на 31.01.2011 г. и с проектни предложения по нея могат да кандидатстват централните администрации. Нейната цел е подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса от страна на приходните администрации и усъвършенстване на информационните системи в приходните администрации. Общата стойност на процедурата е 10 млн. лв. Минималният праг за кандидатстване е 100 000 лв., максимален праг - няма. Срокът за изпълнение на проектите е 18 месеца. Крайният срок за кандидатстване е 4.04.2011 г., 17:30 часа. Пълният набор документи и Насоките за кандидатстване по процедурите може да намерите в сайта на ОПАК: http://www.opac.government.bg/, както и в Единния информационен портал за обща и специализирана информация за управление на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС: http://www.eufunds.bg/. Информационният ден ще премине при следната програма: 10:00 - 10:15 Регистрация 10:15 - 10:30 Представяне на напредъка по изпълнение на ОПАК Г-жа Моника Димитрова - директор на дирекция ОПАК и ръководител на УО, МФ 10:30 - 11:00 Представяне на Насоките за кандидатстване Г-жа Ивет Тумбева - главен експерт, отдел „Програмиране, договаряне и публичност", дирекция ОПАК, МФ 11:00 - 11:30 Представяне на Формуляра за кандидатстване Г-жа Деница Голева, главен експерт, отдел „Програмиране, договаряне и публичност", дирекция ОПАК, МФ 11:30 - 12:00 Допустими разходи и Бюджет Г-жа Елена Георгиева, държавен експерт, отдел „Финансово управление", дирекция ОПАК, МФ 12:00 - 13:00 Въпроси и отговори
виж цялата статия