На 11 февруари 2011 г. в конферентна зала на хотел „Анел" в София се проведе работен семинар по проект № 0031-ЦИО-3.3 „Подготовка на създаването на 27 областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика в България", финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ" (ОПТП). Събитието бе открито от Министъра по управление на средствата от Европейския съюз г-н Томислав Дончев. По време на семинара бяха разяснени измененията в Насоките за кандидатстване по процедурата „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове". Представени бяха проектът на процедурен наръчник за работата на 27-те областни информационни центрове и първоначалният вариант на концепцията за брандинг и визия на офисите. Целта на Централния информационен офис беше да чуе коментарите и мнението на бъдещите бенефициенти по процедурата по проектите на процедурен наръчник и концепцията за брандинг, за  да се съобрази с тях при финализирането им. Двата документа ще бъдат част от договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата.
виж цялата статия