МИЕТ реализира нова схема по ОП „Конкурентоспособност" съвместно с ЕБВР До 350 млн. евро може да получи българският бизнес в подкрепа на мерки за енергийна ефективност и енергийно спестяване в индустрията. Това става възможност, след като Министерството на икономиката, енергетиката и туризма подписа днес, 02.03.2011 г. Меморандум за разбирателство с ЕБВР. „Меморандумът е илюстрация на ефективното и успешно партньорство между нашата страна и ЕБВР", каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. „Вярвам, че той ще съдейства за понижаване на енергийната интензивност на икономиката и повишаване на нейната конкурентоспособност" допълни той. „Документът осигурява градивно коопериране между използването на европейските структурни фондове и нашия ангажимент да подпомогнем намаляването на енергийната интензивност на българската икономика", каза и Даниел Берг, директор за България на ЕБВР. Според клаузите на меморандума 200 млн. евро безвъзмездна помощ ще бъдат предоставени на компаниите по ОП „Конкурентоспособност" за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Към тази сума ЕБВР ще предостави свой ресурс от 50 до 150 млн. евро под формата на кредитни линии за банки, които да осигуряват съфинансирането на проектите за енергийна ефективност. Така, заедно с одобряването на проектите по ОП „Конкурентоспособност" ще бъде осигурено и необходимото съфинансиране за реализацията им. По този начин няма риск от отпадане на проекти заради неосигурено съфинансиране. Банката ще предостави и техническа помощ на стойност 1 млн. евро под формата на ноу хау при разглеждане и оценка на проектните предложения. Тази техническа помощ включва консултантски услуги за изготвяне на основните документи и процедури за кандидатстване и оценка, маркетинг и повишаване на осведомеността, изграждане на капацитета на енергийните одитори и местните финансови институции. Възлагането и финансирането на тези услуги е за сметка изцяло на банката. ЕБВР ще избере български банки, чрез които да се реализира схемата за енергийна ефективност. По този начин, използвайки клоновата мрежа на избраните кредитни институции, потенциалните бенефициенти ще мигат да подават проектните си предложения на място, без да е необходимо да посещават офисите на междинното звено по програмата. Допълнително улеснение е, че техническите параметри на проектните предложения, както и финансовите оценки на кандидатите, ще се правят от експерти, избрани от банката. В администрацията ще остане единствено оценката за документална допустимост на проектните предложения. Освобождаването на административен ресурс се посочва като допълнително предимство на този начин на работа. Сътрудничеството с ЕБВР ще съдейства за насърчаване на въвеждането на екологично чисти, ниско емисионни, енергоспестяващи производствени технологии и възобновяеми енергийни източници от предприятията. Очаква се схемата за енергийна ефективност в индустрията да стартира през втората половина на годината. Това е пилотен проект за извеждане на същинската оценка на проектите по оперативните програми извън администрацията. По-нататък тази практика ще може да се използва от ЕБВР и в други държави, а от МИЕТ - и по други процедури за ОП „Конкурентоспособност". Очаква се аутсорсването на дейности по оперативните програми да бъде много по-широко застъпено в следващия програмен период 2014 - 2020 г. Повишаването на енергийната ефективност, подкрепата за въвеждане на възобновяеми енергийни източници и намаляване на въглеродната интензивност на икономиката са дефинирани като основни приоритети в икономическата политика на България. Страната се е ангажирала да постигне 16 % дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. в съответствие с приоритетите на стратегията на ЕС „Европа 2020". Графична илюстрация на проектния цикъл
виж цялата статия