На 13 април 2011 г., в гр. Трявна, се проведе Осмото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. По време на заседанието членовете на Комитета разгледаха и одобриха Годишния доклад за изпълнението на оперативната програма за 2010 г. От доклада стана ясно, че изпълнението на оперативната програма върви добре, допринася за развитието на политиките в сферата по заетостта, образованието и социалното включване, насърчава и реализацията на важни хоризонтални принципи, каквито са интеграцията на уязвимите групи в обществото, равенството между жените и мъжете и партньорството с всички заинтересовани страни. От старта на оперативната програма до момента, по различни схеми са включени над 505 хиляди лица, близо 214 хиляди от които - само през 2010 г. До края на миналата година близо 34 хиляди заети и безработни лица успешно са повишили своята професионална квалификация, а други около 49 хиляди души са придобили ключови компетенции. Създадени са и над 3 500 работни места. А благодарение на интервенциите по оперативната програма в сферата на социалното включване, броят на лицата, получаващи услуги в семейна среда или в общността, се е увеличил с над 38 хиляди души. Разкрити са 250 нови и са подкрепени 153 форми на социални услуги в общността. Броят на доставчиците на социални услуги се е увеличил с общо 145. С цел осигуряване навременното и качествено изпълнение на интервенциите по оперативната програма, Комитетът за наблюдение извърши промени в критерии за избор на 14 операции в сферата на политиката по заетостта, образованието, социалното включване, подобряване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги. Комитетът прие и критерии за избор на три нови операции на обща стойност 20.9 млн.лв., с което общият размер на програмираните средства надхвърли 2 332 млн.лв. или 98% от средствата по оперативната програма. Също така, към момента са стартирали и обявени 85 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 658 млн.лв. По тях са сключени 1 757 договора на обща стойност 1 173 млн.лв., а общият размер на извършените плащания по програмата надхвърля 228 млн. лв.
виж цялата статия