От 13.06.2010 г. до 22.06.2010 г. в 8 града на страната, съгласно приложения график,  ще се проведат информационни дни по шест отворени процедури за подбор на проекти по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности" на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013.                   Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 1. BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги"; 2. BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"; 3. BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"; 4. BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове"; 5. BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"; 6. BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове". Пълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: http://www.opcompetitiveness.bg/, http://www.ibsme.org/ и http://www.eufunds.bg/. Лектори ще бъдат експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма. Участие ще вземат и експерти от дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - Управляващ орган на Оперативната програма. Информационните дни са отворени за участие от страна на всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани. Участието е безплатно. Моля, заповядайте!
виж цялата статия