В периода 28-29 юни 2011 г. в Резиденция „Бояна" се проведе деветото заседание на Комитета за наблюдение и контрол на помощта, предоставяна на България от Кохезионния фонд по Регламент на ЕС 1164/94. По Регламента се финансира строителството и подготовката на проекти в сектори „околна среда" и „транспорт" в периода 2000-2010 г. Организатор на събитието е Централното координационно звено към Министерския съвет на Р България. В Комитета участваха представители на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, Управляващите органи в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения, Междинното звено в Агенция „Пътна инфраструктура", Разплащателният и Одитният органи към Министерство на финансите, както и представители на крайните бенефициенти - ДП „НК „Железопътна инфраструктура", общини, ВиК дружества. От общо 40 финансови меморандума, съфинансирани по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) за изпълнение на проекти за транспортна и екологична инфраструктура, до момента напълно са приключили 6 проекта, за 2 от Финансовите меморандуми се очаква окончателно плащане от Европейската комисия. Към момента е стартирала и процедура за изготвяне на окончателни искания за плащане за 31 от общо 32 действащи проекта. Българската страна е подала 14 искания за сюпехехсе на приключване на меморандумите, от които за 12 е поискано удължение до края на 2011 г., за проекта за изграждане на нов мост на р. Дунав - удължение до края на 2012 г. Основните заключения от проведения комитет могат да бъдат формулирани както следва: усвоени са около 83% от договорените средства, които представляват около 1 126 млн.евро или 68 % от договорената сума за България за целия период. От страна на ЕК беше подчертан постигнатият значителен физически и финансов напредък в изпълнението на цялата програма. Беше подчертано успешното завършване на част от проектите, които в периода 2008-2009 година бяха определени от ЕК като проекти с висок риск от неспазване на срока на валидност на разходите. От своя страна Управляващите органи на помощта декларираха своята готовност за приключване на неизпълнените компоненти по проектите със средства по ОП „Околна среда" и „Транспорт".
виж цялата статия