за периода 22 април 2011 г. – 22 април 2012 г.

по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”.

Изтеглете програмата