1. Oбщ регламент, с който се въвеждат общи правила за дейността на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Този регламент ще позволи по-добро съчетаване на фондовете за постигането на по-силно въздействие на действията на ЕС;

Структурна политика в периода 2014-2020 г. – предложение за регламент, обхващащ всички структурни инструменти на ЕС (Резюме за гражданите)

Предложения за регламент

2. Три отделни регламента за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд;

Европейски фонд за регионално развитие - Резюме за гражданиПредложения за регламент

Европейски социален фондРезюме за гражданиПредложения за регламент

Кохезионен фондРезюме за гражданиПредложения за регламент

3. Два регламента относно цел „Европейско териториално сътрудничество“ и Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС);

4. Два регламента относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и Програмата за социална промяна и социални иновации;

5. Съобщение относно фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС).

Следващи стъпки

Тези предложения предстои да бъдат обсъдени в Съвета и в Европейския парламент с оглед приемането им до края на 2012 г., за да може новото поколение от програми в областта на политиката на сближаване да заработят през 2014 г. Паралелно с това ще продължат преговорите по многогодишната финансова рамка за целия бюджет на ЕС. Комисията вече предложи да задели 336 млрд. евро за инструменти на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. (IP/11/799)

Окончателно заделените суми за всяка държава-членка и списъците с допустимите региони за всяка категория ще бъдат определени едва след окончателното приемане на представения днес пакет от законодателни актове.

За по-подробен анализ вж. MEMO/11/663

Европейската седмица на регионите и градовете („Дни на отворените врати 2011 г."), която ще се проведе от 10 до 13 октомври, ще даде възможност на заинтересованите страни, които работят по политиката на сближаване, да обсъдят новите предложения.

Законодателните текстове са достъпни на следния адрес:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm