Обучения

erasmusДнес Европейският парламент даде одобрението си за „Еразъм+“ — новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, която ще стартира през януари. Целта на програмата е да се подобрят уменията и пригодността за трудовия пазар и да се подпомогне модернизацията на системите на образование и обучение и на дейностите, насочени към младежта. Продължителността ѝ е седем години, като предвиденият бюджет възлиза на 14,7 милиарда евро1, което е с 40 % повече от сегашния размер на средствата. Над 4 милиона души ще получат подпомагане, благодарение на което да се обучават и работят, включително като доброволци, в чужбина: 2 милиона студенти в системата на висшето образование, 650 000 учащи се в системата на професионалното образование и чиракуващи, както и над 500 000 души, които отиват в чужбина по линия на младежки програми за обмен или като доброволци. Студентите, които планират да завършат пълна магистърска степен в чужбина и за които рядко се отпускат национални стипендии и заеми, ще могат да се възползват от нова схема за гарантиране на заеми, която ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд. Чрез „Еразъм+“ също така ще се предостави финансиране за работещите в системите на образованието и обучението, за специалисти, работещи с младежи, както и за партньорства между университети, колежи, училища, предприятия и организации с нестопанска цел.

„Радвам се, че Европейският парламент прие „Еразъм+“, и съм горда, че успяхме да осигурим увеличение на бюджета от 40 % в сравнение с текущите ни програми. Това е знак за ангажимента на ЕС към образованието и обучението. „Еразъм+“ ще спомогне също и за борбата с младежката безработица, като даде на младите хора шанса да увеличат знанията си и подобрят квалификацията си чрез обучение или работа в чужбина. В допълнение към безвъзмездните средства, които ще се предоставят за отделни лица, по линия на „Еразъм+“ ще се подпомагат също така партньорства, чрез които да се улесни преходът от образование към заетост, и ще се подкрепят реформи за модернизиране и повишаване на качеството на образованието в държавите членки. Това е от изключително значение, ако искаме младото поколение да се сдобие с квалификацията и уменията, от които се нуждае, за да пожъне успех в живота“, заяви Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

Програмата „Еразъм+“ има три основни цели: две трети от бюджета са предназначени за възможности за обучение на отделни лица в чужбина, в рамките на ЕС и извън него; с останалите средства ще се подпомагат партньорства между образователни институции, младежки организации, предприятия, местни и регионални органи и НПО, както и реформи, с които се цели модернизиране на образованието и обучението, насърчаване на иновациите и предприемачеството и повишаване на пригодността за пазара на труда.

В новата програма „Еразъм+“ се обединяват всички сега действащи програми на ЕС за образованието, обучението, младежта и спорта, в това число Програмата за учене през целия живот („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“), програма „Младежта в действие“, както и пет програми за международно сътрудничество („Еразмус Мундус“, „Темпус“, ALFA, Edulink и програмата за сътрудничество с индустриализираните държави). Така за кандидатстващите за участие ще е по-лесно да се запознаят с предлаганите възможности, като са опростени и други елементи, което също ще улесни достъпа до програмите.

Кой може да се възползва от програма „Еразъм+“?

 • 2 милиона студенти ще могат да учат или да преминат обучение в чужбина, като са предвидени и 450 000 стажа;

 • 650 000 учащи се в системата на професионалното образовани и чиракуващи ще получат безвъзмездни средства, за да учат, преминат обучение или работят в чужбина;

 • 800 000 учители, университетски преподаватели, обучаващи, работещи в образованието и специалисти, работещи с младежи ще могат да преподават или да преминат обучение в чужбина;

 • 200 000 студенти в магистърски програми, преминаващи пълния цикъл на магистърската степен в чужбина, ще могат да получат гаранции за заеми;

 • над 500 000 младежи ще имат възможност да участват в доброволчески дейности в чужбина или в младежки програми за обмен;

 • над 25 000 студенти ще получат безвъзмездна помощ за съвместни магистърски степени, при които обучението се провежда в най-малко две висши учебни заведения в чужбина;

 • 125 000 училища, институции за професионално образование и обучение, висши учебни заведения, институции, предлагащи образование за възрастни, младежки организации и предприятия ще получат финансиране за установяването на 25 000 „стратегически партньорства“, чиято цел е да се насърчат обмяната на опит и контактите с пазара на труда;

 • 3 500 образователни институции и предприятия ще получат подкрепа за създаването на над 300 „алианса на знанието“ и „секторни алианса на уменията", за да се повиши пригодността за заетост и да се поощрят иновациите и предприемачеството;

 • 600 партньорства в сферата на спорта, в това число европейски прояви с нестопанска цел, също ще получат финансиране.

Контекст

„Еразъм+“ стартира в момент, в който близо шест милиона младежи в ЕС са без работа, като равнищата на младежка безработица в Испания и Гърция са над 50 %. Същевременно има над 2 милиона свободни работни места, като една трета от работодателите съобщават, че срещат трудности при намирането на служители с необходимите умения. Това показва, че в Европа е налице значително несъответствие между търсените и предлаганите умения на пазара на труда. „Еразъм+“ ще бъде средство за преодоляване на това несъответствие, като по линия на програмата ще се предоставят възможности за образование, обучение и придобиване на опит в чужбина.

Успоредно с това ще бъдат повишени качеството и адекватността на европейските системи на образование, обучение и дейности за младежта чрез подпомагане на професионалното развитие на работещите в системата на образованието и работещите с младежта, както и чрез сътрудничество между сферите на образованието и труда.

Мобилността сред студентите и чиракуващите също така повишава мобилността на работници между държавите членки, тъй като тези, които вече са учили или преминали курс на обучение в чужбина, са по-склонни да пожелаят да работят в чужбина в бъдеще.

В бюджета от 14,7 милиарда евро са отчетени прогнозните стойности за инфлацията. Очаква се да бъдат отпуснати допълнителни средства за мобилност във висшето образование и изграждане на капацитет по отношение на държави извън ЕС. Не се очаква да бъде взето решение относно тези допълнителни бюджетни средства преди 2014 г.

В „Еразъм+“ за пръв път е предвиден бюджетен ред за спорта. Така в седемгодишен период по програмата ще бъдат отпуснати около 265 милиона евро за развиване на европейското измерение в спорта, като ще се способства за справянето с трансграничните заплахи за спорта, като уговарянето на изхода от спортни състезания и допинга. Програмата също така ще подпомага транснационални проекти, в които участват организации в областта на масовия спорт и с които се насърчават например доброто управление, социалното приобщаване, двойните кариери и физическата активност за всички.

Следващи стъпки

Предложението бе прието днес от Европейския парламент. Очаква се Съветът (държавите членки) да го приеме в рамките на идния месец. Програма „Еразъм+“ ще стартира през януари 2014 г.

За повече информация:

Вж. MEMO/13/1008

Европейска комисия Уебсайт на „Еразъм+“

„Еразъм+“ във Facebook

Присъединете се към разговора в Twitter #ErasmusPlus

Уебсайт на Комисар Василиу

Следете съобщенията на Андрула Василиу в Twitter @VassiliouEU

 

Виж повече информция на http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1110_bg.htm

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg