Сътрудничество с гражданското общество EACEA/05/14. Сътрудничеството с организациите на гражданското общество в областите на образованието, обучението и младежта е важно за повишаване на осведомеността относно стратегията „Европа 2020“ за растеж и работни места, Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението, Стратегията на ЕС за младежта и други европейски програми за политики в съответните сектори. То е важно и за насърчаване на активното включване в програма Erasmus+ и в други европейски програми, както и за разпространяване и обмен на резултатите от програмите и добрите практики посредством големите мрежи на участващите. Настоящата покана ще предостави финансиране по следните 2 лота:


Лот 1, Сътрудничество с гражданското общество в областта на образованието и обучението;
Лот 2, Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта.

 

Краен срок за подаване на формуляр за участие – 17 март 2014 година, 12:00 часа (на обяд, брюкселско време).

 

Допълнителна информация за условията на поканата, насоки за кандидатстване и електронен формуляр е достъпна тук.