Фондация „Блулинк" в партньорство с гражданско сдружение „Инит Лаб" и Общество.бг имат удоволствието да отправят покана към активните граждани, доброволците, представителите на НПО и различни граждански инициативи за регистрация за участие в обучение „Стратегическо ползване на IT за мониторинг, застъпничество и влияние върху публичните политики".

Обучението ще се проведе на 12 и 13 септември 2015 г. в село Горица, община Бяла, област Варна, над прочутия плаж Карадере. Крайният срок за подаване на заявки за участие в обучението е 6 септември 2015 г., неделя, до 24:00 ч.

Кандидатите трябва да попълнят онлайн формуляр за кандидатстване за участие.

Целта на обучителните сесии е да се предадат практически знания за използване на онлайн инструменти като WordPress и видео стрийм например, като в процеса на регистрация кандидатите са поканени и сами да предложат обучителни теми, които да влязат в програмата (виж формуляра за кандидатстване по-долу). Междувременно участниците ще имат възможност да обменят опит и познания в мрежа с IT-специалисти, млади активисти и представители на НПО от цялата страна. Обучението е второ след проведеното през май т.г. по проект Signali.bg, съфинансиран от Програмата за подкрепа на НПО за България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и фондация „БлуЛинк".

Кой може да кандидатства?
Всеки, който не е участвал в обучението от май т.г. и е на възраст над 18 години. Участниците следна да попадат в една от следните целевите групи: активни граждани, младежи, доброволци и членове на неправителствени организации. С приоритет при избора на участници в обучението ще се ползват младежи, роми, лица в риск от бедност, вкл. и живеещите в отдалечени населени места.

Какъв е критерият за избор на участници?
Броят на участниците е ограничен, затова при селекцията основна тежест ще има обосновката на кандидата за участие, отразена в отворените въпроси от формуляра за регистрация. Обучението е безплатно благодарение на финансовата подкрепа на EEA Grants. Приетите участници ще могат да ползват транспорт, настаняване и храна, осигурени от организаторите.

Докога мога да попълня формуляра за регистрация?
Крайният срок за кандидатстване е 6 септември 2015 г., неделя, до 24:00 ч.

Как мога да кандидатствам?
Можете да заявите желанието си за участие чрез онлайн регистрация на адрес https://bluelink.typeform.com/to/tmguN6.

BlueLink.net изпълнява дейността като част от проект „YouthLink: Уеб-инструменти и капацитет за гражданско наблюдение, застъпничество и въздействие", подкрепен от Програмата за подкрепа на неправителствени организации към Финансовия механизъм на Европейската икономическа общност. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация БлуЛинк и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

За повече информация можете да потърсите Ева Стоянова, Сътрудник по европейски проекти в BlueLink.net, на тел. 088 88 16 830 или на е-адрес .