Субсидиите са по Мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство" (ОПРСР). Бенефициентите ще използват средствата за нарязване на риболовни кораби на скрап. Едната фирма получи 301 028 лв. Корабът „Димчо Карагьозов" е извършвал стопански риболов в българската част на акваторията на Черно море. Фирмата има сключен договор за покупко-продажба на отпадъците с лицензирана компания за търговия с отпадъци от черни и цветни метали. Другият бенефициент - собственик на риболовния кораб „Афала", с дължина 18 м. и бруто тегло от 39 тона, получи 173 822 лв.  Мярка 1.1 има компенсаторен характер и се финансира от Европейския фонд за „Рибарство" (ЕФР) и националния бюджет в съотношение 85% към 15%. Безвъзмездната помощ покрива до 100% от размера на одобрената инвестиция. Държавен фонд „Земеделие" изплати и 46 548 лв. на община Приморско. Средствата са за изграждане на капацитет на местна инициативна рибарска група (МИРГ) Приморско-Созопол -Царево. Субсидията по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области" покрива разходите за изграждане на стратегии за развитие, организиране на семинари, кампании, срещи, кръгли маси и други. Финансирането покрива до 100% от изчислените премии, като 75% от помощта е от ЕФР, а 25% - национално доплащане от държавния бюджет.
виж цялата статия