Във връзка с възможността за електронно кандидатстване по настоящата схема, Договарящият орган прави следното уточнение: във Формуляра за електронно кандидатстване (Приложение А), раздел „Партньори" се попълва задължително поле „Код по ЕКАТТЕ" . Тъй като списъка с кодовете по ЕКАТТЕ, към който се препраща във формуляра, съдържа само кодове на населени места в България, моля да поставите в това поле кода по ЕКАТТЕ на българския кандидат, когато попълвате данните за чуждестранните партньори по проектното предложение. Извиняваме се за създаденото затруднение. Настоящото съобщение има характер на официални указания на Договарящия орган и ще се вземе предвид при оценката на проектните предложения, подадени електронно.
виж цялата статия