Покани
  На 14.12.2012 г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектите предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-7.0.07  "Без граници - Компонент 1" - фаза 2. В изпълнение на чл.24, ал.5 на ПМС №121/31.05.2007г. и посл. го изменения, Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това. http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5874 Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне от оценителната комисия, могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред Ръководителя на договарящия орган в срок до 5 работни дни от деня, следващ датата на публикуване на списъка (до 17.30 ч. на 20.12.2012г. - четвъртък), на следния адрес: Г-ЖА ЗОРНИЦА РУСИНОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА УЛ. "ТРИАДИЦА" № 2, СОФИЯ 1051, БЪЛГАРИЯ Схема BG051PO001-7.0.07 "БЕЗ ГРАНИЦИ - КОМПОНЕНТ 1" - ФАЗА 2 Възражение във връзка с проектно предложение №....................... Възраженията се подават в запечатан плик: по пощата -  препоръчано писмо с обратна разписка, по куриер,  или доставени на ръка. Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща), извън определения срок за разглеждане или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани. Възражение може да се подава само срещу предложението на оценителната комисия за отхвърляне на съответното проектно предложение на етап оценка на административното съответствие и допустимостта. С подаване на възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално представеното проектно предложение и/или допълнително изискана от договарящия орган на съответния етап документация. Информираме Ви, че съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата Договарящият орган няма задължението да уведомява писмено всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати! Договарящият орган ще уведоми писмено кандидатите, подали възражения за резултатите от разглеждането на техните възражения в срок до 20 работни дни след изтичането на срока за подаване на възраженията.
виж цялата статия

anketa

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news