Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013, уведомява своите бенефициенти и партньори относно преместването на своята дейност в нов офис на адрес: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров" № 109, считано от 16 януари 2013 година. Заедно с отделите на централно ниво, в новата офис сграда ще се помещава и регионален отдел „Югозападен район". Телефонните номера на административната структура ще останат без промяна. УО моли всички свои бенефициенти и партньори да изпращат цялата кореспонденция, адресирана до УО на ОПРР на горепосочения адрес. Технологичният процес по преместването ще се осъществява на етапи в четири последователни дни в периода 15-18 януари 2013 г.  В тази връзка е възможно да има затруднения в осъществяването на комуникацията с УО на ОПРР, за което УО се извинява предварително. Телефон за спешна връзка с ГД "ПРР" в този период е: 02/9405 439
виж цялата статия