На 21.01.2013 г. са утвърдени изменения в Насоките за кандидатстване и Ръководството за бенефициента  към процедура BG051PO001-2.2.03 "На път", на основание чл. 14, ал. 8, т. 4 от ПМС 121/31.05.2007 г.:  http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=629. За повече  информация - страницата на договарящия орган - Агенция по заетостта: http://www.az.government.bg/ophr/procedure_details.asp?id=58
виж цялата статия